Spis teści

Tytuł I Przepisy ogólne
Dział I Przepisy wspólne (art. 1 – 7)
Dział II Spółki osobowe (art. 8 – 101)
Dział III Spółki kapitałowe (art. 11 – 21)

Tytuł II Spółki osobowe
Dział I Spółka jawna (art. 22 – 85)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 22 – 27)
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich (art. 28 – 36)
Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki (art. 37 – 57)
Rozdział 4 Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika (art. 58 – 66)
Rozdział 5 Likwidacja (art. 67 – 85)
Dział II Spółka partnerska (art. 86 – 101)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 86 – 94)
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki (art. 95 – 97)
Rozdział 3 Rozwiązanie spółki (art. 98 – 101)
Dział III Spółka komandytowa (art. 102 – 124)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 102 – 110)
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich (art. 111 – 119)
Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki (art. 120 – 124)
Dział IV Spółka komandytowo-akcyjna (art. 125 – 150)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 125 – 128)
Rozdział 2 Powstanie spółki (art. 129 – 134)
Rozdział 3 Stosunek do osób trzecich (art. 135 – 139)
Rozdział 4 Stosunki wewnętrzne spółki (art. 140 – 147)
Rozdział 5 Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika (art. 148 – 150)

Tytuł III Spółki kapitałowe
Dział I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151 – 300)
Rozdział 1 Powstanie spółki (art. 151 – 173)
Rozdział 2 Prawa i obowiązki wspólników (art. 174 – 200)
Rozdział 3 Organy spółki (art. 201 – 254)
Oddział 1 Zarząd (art. 201 – 211)
Oddział 2 Nadzór (art. 212 – 226)
Oddział 3 Zgromadzenie wspólników (art. 227 – 254)
Rozdział 4 Zmiana umowy spółki (art. 255 – 265)
Rozdział 5 Wyłączenie wspólnika (art. 266 – 269)
Rozdział 6 Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 270 – 290)
Rozdział 7 Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 291 – 300)
Dział II Spółka akcyjna (art. 301 – 490)
Rozdział 1 Powstanie spółki (art. 301 – 327)
Rozdział 2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy (art. 328 – 367)
Rozdział 3 Organy spółki (art. 368 – 429)
Oddział 1 Zarząd (art. 368 – 380)
Oddział 2 Nadzór (art. 381 – 392)
Oddział 3 Walne zgromadzenie (art. 393 – 429)
Rozdział 4 Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 430 – 443)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 430 – 433)
Oddział 2 Subskrypcja akcji (art. 434 – 441)
Oddział 3 Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 – 443)
Rozdział 5 Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 444 – 454)
Rozdział 6 Obniżenie kapitału zakładowego (art. 455 – 458)
Rozdział 7 Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 459 – 478)
Rozdział 8 Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 479 – 490)

Tytuł IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek
Dział I Łączenie się spółek (art. 491 – 527)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 491 – 497)
Rozdział 2 Łączenie się spółek kapitałowych (498 – 516)
Rozdział 21 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej
Oddział 1 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych (art. 5161 – 51618)
Oddział 2 Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej (art. 51619)
Rozdział 3 Łączenie się z udziałem spółek osobowych (art. 517 – 527)
Dział II Podział spółek (art. 528 – 5501)
Dział III Przekształcenia spółek
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 551 – 570)
Rozdział 2 Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową (art. 571 – 574)
Rozdział 3 Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575 – 576)
Rozdział 4 Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 577 – 580)
Rozdział 5 Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 581 – 584)
Rozdział 6 Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (5841 – 58413)

Tytuł V Przepisy karne (art. 585 – 595)

Tytuł VI Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe
Dział I Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 596 – 609)
Dział II Przepisy przejściowe (art. 610 – 630)
Dział III Przepisy końcowe (art. 631 – 633)

więcej

Tytuł III. Spółki kapitałowe.

Tytuł III. Spółki kapitałowe

Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
    Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 151-173).
    Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników (art. 174-200).
    Rozdział 3. Organy spółki (art. 201-254).
    Rozdział 4. Zmiana umowy spółki (art. 255-265).
    Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika (art. 266-269).
    Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 270-290).
    Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 291-300).

Dział II. Spółka akcyjna.
    Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 301-327).
    Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy (art. 328-367).
    Rozdział 3. Organy spółki (art 368-429).
    Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 430-443).
    Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 444-454).
    Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego (art. 455-458).
    Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 459-474).
    Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 479-490).

więcej

Art. 151-300 ksh. Spółka z o.o.

Kodeks spółek handlowych. Tytuł III. Spółki kapitałowe

Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 151-173 ksh)
    Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników (art. 174-200 ksh)
    Rozdział 3. Organy spółki (art. 201-254 ksh)
    Rozdział 4. Zmiana umowy spółki (art. 255-265 ksh)
    Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika (art. 266-269 ksh)
    Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 270-290 ksh)
    Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 291-300 ksh)

więcej

Art. 174-200 ksh. Prawa i obowiązki wspólników.

Kodeks spółek handlowych, Tytuł III Spółki kapitałowe, Dział I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Rozdział 2 Prawa i obowiązki wspólników
Art. 174 ksh. prawa i obowiązki wspólników, udziały uprzywilejowane
Art.175 ksh. zawyżenie wkładów niepieniężnych
Art. 176 ksh. świadczenia niepieniężne wspólnika
Art. 177 ksh. dopłaty wspólników
Art. 178 ksh. wysokość i terminy dopłat
Art. 179 ksh. zwrot dopłat
Art. 180 ksh. zbycie udziału
Art. 181 ksh. zbycie części udziału
Art.182 ksh. warunki zbycia udziału
Art. 183 ksh. podział udziałów między spadkobierców
Art. 1831 ksh. wstąpienie do spółki współmałżonka
Art. 184 ksh. współuprawnieni z udziału
Art. 185 ksh. sprzedaż udziału w drodze egzekucji
Art. 186 ksh. odpowiedzialność zbywcy i nabywcy udziału
Art. 187 ksh. przejscie udziału na inna osobę
Art. 188 ksh. księga udziałów
Art. 189 ksh. zakaz zwrotu wniesionych wkładów w czasie trwania spółki
Art. 190 ksh. brak odsetek od wkładów i udziałów
Art. 191 ksh. podział zysku
Art. 192 ksh. wysokość kwoty do podziału między wspólników
Art. 193 ksh. prawo do dywidendy
Art. 194 ksh. zaliczka na poczet dywidendy
Art. 195 ksh. kwota zaliczki na poczet dywidendy
Art. 196 ksh. dywidenda uprzywilejowana
Art. 197 ksh. dywidenda uprzywilejowana z lat poprzednich
Art. 198 ksh. niesłuszna wypłata
Art. 199 ksh. umorzenie udziałów
Art. 200 ksh. nabycie udziałów własnych przez spółkę

Rozdział 3 Organy spółki

więcej

Art. 201-254 k.s.h. Organy sp. z o.o.

Kodeks spółek handlowych. Tytuł III Spółki kapitałowe.  Dział I. Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią.
Rozdział 3. Organy spółki

Oddział 1. Zarząd
Art. 201 ksh. zarząd
Art. 202 ksh. mandat członka zarządu
Art. 203 ksh. odwołanie członka zarządu
Art. 204 ksh. prawa członka zarządu
Art. 205 ksh. sposób reprezentacji przez zarząd
Art. 206 ksh. obowiązek informowania o spółce
Art. 207 ksh. ograniczenia członków zarządu wobec spółki
Art, 208 ksh. prawa i obowiązki członków zarządu
Art. 209 ksh. sprzecznosć interesów spółki i członka zarządu
Art. 210 ksh. spór członka zarządu ze spółką
Art. 211 ksh. zakaz udziału członka zarządu w spółce konkurencyjnej

Oddział 2. Nadzór
Art. 212 ksh. prawo do kontroli spółki przez wspólnika
Art. 213 ksh. rada nadzorcza, komisja rewizyjna
Art. 214 ksh. ograniczenie udziału w radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej
Art. 215 ksh. rada nadzorcza
Art. 216 ksh. powołanie i odwołanie rady nadzorczej
Art. 217 ksh. powołanie i odwołanie komisji rewizyjnej
Art. 218 ksh. mandaty członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej
Art. 219 ksh. prawa i obowiązki rady nadzorczej
Art, 220 ksh. uprawnienia rady nadzorczej
Art. 221 ksh. prawa i obowiązki komisji rewizyjnej
Art. 222 ksh. uchwały rady nadzorczej i komisji rewizyjnej
Art. 223 ksh. badanie sprawozdań spółki
Art. 224 ksh. biegły rewident
Art. 225 ksh. sprawozdanie biegłego rewidenta
Art. 226 ksh. wynagrodzenie rewidenta, koszty badania spółki

Oddział 3. Zgromadzenie wspólników
Art. 227 ksh. zgromadzenie wspólników
Art. 228 ksh. uchwały wspólników
Art. 229 ksh. uchwała na zakup powyżej 50.000 złotych
Art. 230 ksh. uchwała do rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania
Art. 231 ksh. zwyczajne zgromadzenie wspólników
Art. 232 ksh. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
Art. 233 ksh. uchwała wobec straty
Art. 234 ksh. miejsce zgromadzenia wspólników
Art. 235 ksh. uprawnieni do zwołania zgromadzenia wspólników
Art. 236 ksh. zwołanie zgromadzenia wspólników
Art. 237 ksh. nadzwyczajne zgromadzenie zwołane z upoważnienia sądu
Art. 238 ksh. tryb zwołania zgromadzenia wspólników
Art. 239 ksh. sprawy nieobjęte porządkiem obrad
Art. 240 ksh. uchwały podjęte bez zwołania zgromadzenia wspólników
Art. 241 ksh. ważnosć zgromadzenia wspólników
Art. 242 ksh. przydział głosów na walne zgromadzenie
Art. 243 ksh. udział w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika
Art. 244 ksh. wykluczenie wspólnika odpowiedzialnego wobec spółki
Art. 245 ksh. zasada bezwzględnej większosci głosów
Art. 246 ksh. ilosć głosów przy powzięciu uchwał
Art. 247 ksh. sposób głosowania
Art. 248 ksh. księga protokołów
Art. 249 ksh. zaskarżenie uchwały
Art. 250 ksh. prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały
Art. 251 ksh. termin wniesienia powództwa
Art. 252 ksh. tryb wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważnosci uchwały
Art. 253 ksh. reprezentacja spółki przy powództwie o uchylenie uchwały
Art. 254 ksh. wyrok uchylający uchwałę lub stwierdzający nieważnosć uchwały

Rozdział 4. Zmiana umowy spółki

więcej