Kodeks postępowania cywilnego – spis treści.

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14).
Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze.
Księga pierwsza. Proces.
Tytuł I. Sąd.
Dział I. Właściwość sądu. Przepis wstępny (art. 15).
Rozdział 1. Właściwość rzeczowa.
Oddział 1. Podstawy właściwości (art. 16-18).
Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (art. 19-26).
Rozdział 2. Właściwość miejscowa.
Oddział 1. Właściwość ogólna (art. 27-30).
Oddział 2. Właściwość przemienna (art. 31-37).
Oddział 3. Właściwość wyłączna (art. 38-42).
Oddział 4. Przepisy szczególne (art. 43-46).
Dział II. Skład sądu (art. 47).
Dział III. Wyłączenie sędziego (art. 48-54).
Tytuł II. Prokurator (art. 55-60).
Tytuł III. Organizacje społeczne (art. 61-63).
Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (art. 63).
Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art. 63-63).
Tytuł IV. Strony.
Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 64-71).
Dział II. Współuczestnictwo w sporze (art. 72-74).
Dział III. Interwencja główna i uboczna (art. 75-83).
Dział IV. Przypozwanie (art. 84-85).
Dział V. Pełnomocnicy procesowi (art. 86-97).
Tytuł V. Koszty procesu.
Dział I. Zwrot kosztów procesu (art. 98-110).
Dział II. Pomoc prawna z urzędu (art. 111-124).
Tytuł VI. Postępowanie.
Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych.
Rozdział 1. Przepisy procesowe (art. 125-130).
Rozdział 2. Doręczenia (art. 131-147).
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (art. 148-163).
Rozdział 4. Terminy (art. 164-166).
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 167-172).
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 173-183).
Dział II. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji.
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze.
Oddział 1. Mediacja (art. 183).
Oddzial 2. Postępowanie pojednawc (art. 184-186).
Rozdział 2. Pozew (art. 187-205).
Rozdział 3. Rozprawa (art. 206-226).
Dział III. Dowody.
Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (art. 227-234).
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe.
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 235-243).
Oddział 2. Dokumenty (art. 244-257).
Oddział 3. Zeznania świadków (art. 258-277).
Oddział 4. Opinia biegłych (art. 278-291).
Oddział 5. Oględziny (art. 292-298).
Oddział 6. Przesłuchanie stron (art. 299-304).
Oddział 7. Inne środki dowodowe (art. 305-309).
Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (art. 310-315).

Dział IV. Orzeczenia.

Rozdział 1. Wyroki.

Oddział 1. Wydanie wyroku (art. 316-332).
Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (art. 333-338).
Oddział 3. Wyroki zaoczne (art. 339-349).
Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (art. 350-353).

Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (art. 353).

Rozdział 2. Postanowienia sądu (art. 354-362).

Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (art. 363-366).

Dział V. Środki odwoławcze.

Rozdział 1. Środki odwoławcze (art. 367-391).

Rozdział 2. Zażalenie (art. 394-398).

Dział Va. Skarga kasacyjna (art. 3981-39821).

Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 3982223).

Dział VI. Wznowienie postępowania (art. 399-416).

Dział VII. (uchylony).

Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem          prawomocnego orzec (art. 4241-42412).

Tytuł VII. Postępowanie odrębne.

Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich.

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 425-435).

Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (art. 436-446).

Rozdział 3. Inne sprawy (art. 447-452).

Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453-458).

Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 459-476).

Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 477-4777).

Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778-47716).

Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478-479).

Dział IVa. Postępowanie w sprawach gospodarczych.

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 4791-47927).

Rozdział 2. Postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta (art. 47928-47935).

Rozdział 3.  Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47936-47945).

Rozdział 4. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 47946-47956).

Rozdział 5. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art. 47957-47967).

Rozdział 6. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 47968-484).

Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze.

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (art. 4841-497).

Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (art. 4971-505).

Dział VI. Postępowanie uproszczone (art. 5051-50514).

Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych.

Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (art. 50515-50520).

Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (art. 50521-50527).

Dział VIII. Postępowania elektroniczne.

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528-50537).

Księga druga. Postępowanie nieprocesowe.

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 506-525).

Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw.

Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego.

Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu.

Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (art. 526-534).

Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (art. 535-538).

Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art. 539-543).

Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie.

Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 544-547).

Oddział 2. Doradca tymczasowy (art. 548-551).

Oddział 3. Postępowanie (art. 552-5601).

Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli.

Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (art. 561-5675).

Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze.

Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 568-5781).

Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 579-584).

Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (art. 585-589).

Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (art. 590-598).

Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 5981-59814).

Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (art. 599-605).

Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego.

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 606-608).

Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (art. 609-610).

Rozdział 2a. Przepadek rzeczy.

Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (art. 6101-6105).

Oddział 2. Przepadek pojazdów (art. 6106-6107).

Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (art. 611-616).

Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (art. 617-625).

Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (art. 626).

Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (art. 6261-62613).

Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego. Przepisy wstępne (art. 627-632).

Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza (art. 633-639).

Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (art. 640-645).

Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (art. 646-654).

Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (art. 655-660).

Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego (art. 661-663).

Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (art. 664-665).

Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego (art. 666-668).

Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku (art. 669-679).

Rozdział 9. Dział spadku (art. 680-689).

Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (art. 690-691).

Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (art. 69116919).

Dział V. Sprawy depozytowe.

Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego(art. 692-69310).
Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (art. 69311-69317).
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art. 69318-694).
Dział VI. Postępowanie rejestrowe (art. 6941-6948).
Księga trzecia. (uchylona).
Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (art. 716-729).
Część druga. Postępowanie zabezpieczające.
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 730-746).
Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art. 747-7541).
Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (art. 755-757).
Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne.
Tytuł I. Przepisy ogólne.
Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności (art. 758-7751).
Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (art. 776-795).
Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 7951-7955).
Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art. 7956-7957).
Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 7958-7959).
Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (art. 796-817).
Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (art. 818-828).
Dział V. Ograniczenia egzekucji (art. 829-839).
Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne (art. 840-843).
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych.
Dział I. Egzekucja z ruchomości.
Rozdział 1. Zajęcie (art. 844-863).
Rozdział 2. Sprzedaż (art. 864-879).
Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę(art. 880-888).
Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (art. 889-894).
Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895-908).
Dział IVa. Egzekucja z innych praw majatkowych (art. 909-912).
Dział V. Wyjawienie majatku (art. 913-9201).
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości.
Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 921-922).
Rozdział 2. Zajęcie (art. 923-941).
Rozdział 3. Opis i oszacowanie (art. 942-951).
Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (art. 952-961).
Rozdział 5. Warunki licytacyjne (art. 962-971).
Rozdział 6. Licytacja (art. 972-986).
Rozdział 7. Przybicie (art. 987-997).
Rozdział 8. Przysądzenie własności (art. 998-1003).
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (art. 1004-1013).
Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art. 10131-10136).
Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (art. 1014-10224).
Dział VIII.Podział sumy uzyskanej z egzekucji.
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1023-1028).
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę (art. 1029-1032).
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 1033-1034).
Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (art. 1035-1040).
Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji.
Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (art. 1041-1059).
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (art. 1060-1064).
Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 10641 106413).
Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 106414-1065).
Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066-1071).
Dział IV. (uchylony).
Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 1081-1088).
Dział VI. (uchylony).
Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. (art. 1096 uchylony).
Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa.
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1097-1102).
Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (art. 1103-11051).
Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (art. 1106- 11102).
Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (art. 11103-11104).
Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny (art. 1111-1116).
Księga druga. Postępowanie.
Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 1117-1118).
Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (art. 1119-1128).
Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (art. 1129).
Tytuł IV. Pomoc prawna (art. 1130-1136).
Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów (art. 1137).
Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (art. 1138).
Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (art. 1139-1142).
Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (art. 1143).
Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń (art. 1144-11441).
Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności.
Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (art. 1145-1149).
Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (art. 1150-1153).
Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 11531-11533).
Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 11534-11536).
Tytuł V.  Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 11537-11539).
Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy).
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1154-1160).
Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (art. 1161-1168).
Tytuł III. Skład sądu polubownego (art. 1169-1179).
Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego (art. 1180-1182).
Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (art. 1183-1193).
Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (art. 1194-1204).
Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205-1211).
Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (art. 1212-1217).

więcej

Art. 1 kpc.

Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).

więcej

Art. 2 kpc.

§ 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.

§ 1a. (uchylony).

§ 2. (uchylony).

§ 3. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.

więcej

Art. 3 kpc.

Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.

1) Uznany za niezgodny z Konstytucją RP rozumiany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia „sprawy cywilnej” nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decyzja administracyjna (wyrok TK z dn. 10.07.2000 r., sygn. akt SK 12/99, Dz. U. Nr 55, poz. 665).

Art. 4. (uchylony).

więcej

Art. 5 kpc.

W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

więcej

Art. 6 kpc.

Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.

więcej

Art. 7.

Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

więcej

Art. 8.

Organizacje społeczne, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą w wypadkach przewidzianych w ustawie dla ochrony praw obywateli spowodować wszczęcie postępowania, jak również brać udział w toczącym się postępowaniu.

więcej

Art. 9.

§ 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie.

więcej

Art. 10.

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem.

więcej