Ustawa żłobkowa – spis treści

Dz. U. 2011, nr 45, poz. 235
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-6).
Rozdział 2. Żłobek i klub dziecięcy (art. 7-25).
Rozdział 3. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (art. 26-35).
Rozdział 4. Dzienny opiekun (art. 36-47).
Rozdział 5. Szkolenia (art. 48-49).
Rozdział 6. Niania (art. 50-53).
Rozdział 7. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (art. 54-57).
Rozdział 8. Finansowanie i zlecanie zadań z zakresu opieki (art. 58-64).
Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących (art, 65-74).
Rozdział 10. Przepisy przejściowe (art. 75-78).
Rozdział 11. Przepis końcowy (art. 79).

więcej

Art. 1.

Ustawa określa:

1) zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

2) warunki świadczonych usług;

3) kwalifikacje osób sprawujących opiekę;

4) zasady finansowania opieki;

5) nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

więcej

Art. 2.

1. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.

2. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

3. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym — 4 rok życia.

4. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

więcej

Art.3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

więcej

Art. 4.

Osoby sprawujące, na podstawie ustawy, opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno -epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).

więcej

Art. 5.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego:

1) monitoruje proces realizacji ustawy;

2) upowszechnia informacje o formach opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;

3) inspiruje badania, ekspertyzy i analizy dotyczące systemu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;

4) prowadzi pilotażowe programy dotyczące wczesnej edukacji dziecka, ewaluacji jakości opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 i systemu nadzoru nad różnymi formami opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

więcej

Art.6.

Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi i Senatowi, w terminie do dnia 30 września, sprawozdanie z realizacji ustawy.

więcej

Art. 7.

1. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

2. Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.

więcej

Art. 8.

1. Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

1) gminy;

2) osoby fizyczne;

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

2. Gmina tworzy żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych.

3. Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10.

więcej