Kodeks postępowania cywilnego – postępowanie rozpoznawcze

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze

KSIĘGA PIERWSZA PROCES

Sąd

Art. 15 Właściwość sądu
Art. 16 Sądy rejonowe
Art. 17 Jakimi sprawami zajmuje się sąd okręgowy?
Art. 18 Przekazanie sprawy z sądu rejonowego do sądu okręgowego
Art. 19 Wartość przedmiotu sporu
Art. 20 Wyłączenie z wartości sporu odsetek, pożytków i kosztów
Art. 21 Sumowanie wartości kilku roszczeń
Art. 22 Wartość przedmiotu w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się
Art. 23 Wartość przedmiotu w sprawach najmu, dzierżawy, roszczeń pracowników oraz o wydanie nieruchomości
Art. 24 Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę
Art. 25 Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu przez sąd
Art. 26 Ostateczne ustalenie wartości przedmiotu sporu
Art. 27 Miejsce powództwa w sądzie pierwszej instancji
Art. 28 Ustalenie miejsca zamieszkania pozwanego
Art. 29 Miejsce powództwa przeciwko Skarbowi Państwa
Art. 30 Miejsce powództwa przeciwko osobie nie będącej osobą fizyczną
Art. 31 – 37 Gdzie wytacza się powództwo
Art. 38 – 42 Gdzie wytacza się powództwo (wartość wyłączna)
Art. 43 – 46 Przepisy szczególne dotyczące wytaczania powództwa
Art. 47 Skład i kompetencje sądu
Art. 48 – 54 Wyłączenie sędziego

Prokurator 

Art. 55 – 60 Zakres działań prokuratora

Organizacje społeczne 

Art. 61 – 63 Prawa organizacji społecznych

Państwowa Inspekcja Pracy 

Art. 63(1) – 63 (2) Inspektorzy pracy a powództwo na rzecz obywateli

Państwowy (miejski) rzecznik konsumentów 

Art. 63 (3) – 63 (4) Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

Strony 

Art. 64 – 71 Kto posiada zdolność sądową i procesową?
Art. 72 – 74 Współuczestniczenie w sporze kilku osób
Art. 75 – 83 Czym jest interwencja główna i uboczna?
Art. 84 – 85 Przypozwanie – opis postępowania
Art. 86 – 97 Pełnomocnicy procesowi

Koszty procesu 

Art. 98 – 110 Koszty procesu – zwrot kosztów procesu
Art. 111 – 124 Pomoc prawna z urzędu

Postępowanie 

Art. 125 – 130 Pisma procesowe cz.1
Art. 130 (1) – 130 (5) Pisma procesowe cz.2
Art. 131 – 138 Doręczanie pism sądowych cz.1
Art. 139 – 147 Doręczanie pism sądowych cz.2
Art. 148 – 163 Posiedzenia sądu
Art. 167 – 172 Uchybienie i przywrócenie terminu
Art. 173 – 178 Zawieszenie postępowania cz.1
Art. 179 – 183 Zawieszenie postępowania cz.2
Art. 183 (1) – 183 (5) Mediacja i mediator
Art. 184 – 186 Postępowanie pojednawcze
Art. 187 – 191 Pozew cz.1
Art. 192 – 197 Pozew cz.2
Art. 198 – 205 Pozew cz.3
Art. 206 – 209 Rozprawa – wezwanie pozwanego
Art. 210 – 213 Rozprawa – przebieg
Art. 214 – 226 Rozprawa – odroczenie i zamknięcie
Art. 227 – 234 Przedmiot i ocena dowodów
Art. 235 – 243 Postępowanie dowodowe – przepisy ogólne
Art. 244 – 257 Postępowanie dowodowe – dokumenty
Art. 258 – 262 Zeznania świadków cz.1
Art. 263 – 277 Zeznania świadków cz.2
Art. 278 – 291 Biegli
Art. 291 – 298 Oględziny
Art. 299 – 304 Przesłuchanie
Art. 305 – 309 Inne środki dowodowe
Art. 310 – 315 Zabezpieczenie dowodów
Art. 316 – 323 Wydanie wyroku cz.1
Art. 324 – 332 Wydanie wyroku cz.2
Art. 333 – 338 Wyroki o natychmiastowej wykonywalności
Art. 339 – 349 Wyroki zaoczne
Art. 350 – 353 Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków
Art. 353 (1) – 353 (2) Nakaz zapłaty
Art. 354 – 362 Postanowienia sądu
Art. 363 – 366 Prawomocność orzeczeń
Art. 367 – 370 Apelacja cz.1
Art. 371 – 391 Apelacja cz.2
Art. 392 – 398 Zażalenie
Art. 398 (1) – 398 (5) Skarga kasacyjna cz.1
Art. 398 (6) – 398 (21) Skarga kasacyjna cz.2
Art. 398 (22) – 398 (23) Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
Art. 399 – 411 Wznowienie postępowania cz.1
Art. 412 – 416 Wznowienie postępowania cz.2
Art. 417 – 424 skreślone
Art. 424 (1) – 424 (12) Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Postępowania odrębne

Art. 425 – 435 Postępowanie w sprawach małżeńskich – przepisy ogólne
Art. 436 – 446 Sprawy o rozwód i separację
Art. 447 – 452 Postępowanie w sprawach małżeńskich – inne
Art. 453 – 458 Sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia
Art. 459 – 473 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – cz.1
Art. 474 – 476 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – cz.2
Art. 477 – 477 (7) Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
Art. 477 (8) – 477 (16) Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
Art. 478 – 479 Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania
Art. 479 (1) – 479 (27) Postępowanie w sprawach gospodarczych – przepisy ogólne
Art. 479 (28) – 479 (35) Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji
Art. 479 (36) – 479 (45) Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
Art. 479 (46) – 479 (56) Sprawy dotyczące regulacji energetyki
Art. 479 (57) – 479 (67) Sprawy dotyczące regulacji telekomunikacji i poczty
Art.  479 (68) – 479 (78) Sprawy dotyczące regulacji transportu kolejowego
Art. 480 – 484 skreślone
Art. 484 (1) – 497 Postępowanie nakazowe
Art. 497 (1) – 505 Postępowanie upominawcze
Art. 505 (1) – 505 (14) Postępowanie uproszczone
Art. 505 (15) – 505 (20) Europejskie postępowanie nakazowe
Art. 505 (21) – 505 (27) Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE 

Przepisy ogólne 

Art. 506 – 525 Postępowanie nieprocesowe – przepisy ogólne

Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw 

Art. 526 – 534 Postępowanie w sprawach o uznanie za zmarłego
Art. 535 – 538 Postępowanie o stwierdzenie zgonu
Art. 539 – 543 Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
Art. 544 – 547 Ubezwłasnowolnienie – przepisy ogólne
Art. 548 – 551 Doradca tymczasowy
Art. 552 – 560 Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie
Art. 561 – 567 Sprawy małżeńskie
Art. 568 – 578 Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze – przepisy ogólne
Art. 579 – 584 Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi
Art. 585 – 589 Sprawy o przysposobienie
Art. 590 – 598 Sprawy z zakresu opieki
Art. 598 (1) – 598 (14) Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
Art. 599 – 605 Sprawy z zakresu kurateli
Art. 606 – 608 Sprawy z zakresu prawa rzeczowego – przepisy ogólne
Art. 609 – 610 Stwierdzenie zasiedzenia
Art. 610 (1) – 610 (5) Przepadek rzeczy
Art. 611 – 616 Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem
Art. 617 – 625 Zniesienie współwłasności
Art. 626 Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu
Art. 626 (1) – 626 (13) Postępowanie wieczystoksięgowe
Art. 627 – 632 Sprawy z zakresu prawa spadkowego – przepisy ogólne
Art. 633 – 639 Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
Art. 640 – 645 Przyjęcie lub odrzucenie spadku
Art. 646 – 654 Ogłoszenie testamentu
Art. 655 – 660 Wyjawienie przedmiotów spadkowych
Art. 661 – 663 Przesłuchanie świadków testamentu ustnego
Art. 664 – 665 Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu
Art. 666 – 668 Zarząd spadku nie objętego
Art. 669 – 679 Stwierdzenie nabycia spadku
Art. 680 – 689 Dział spadku
Art. 690 – 691 Inne sprawy spadkowe
Art. 691 (1) – 691 (9) Sprawy z akresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie takich przedsiębiorstw
Art. 692 – 693 (10) Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
Art. 693 (11) – 693 (17) Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu
Art. 693 (18) – 694 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu
Art. 694 (1) – 694 (8) Postępowanie rejestrowe

KSIĘGA TRZECIA uchylono

Art. 695 – 715 uchylono

KSIĘGA CZWARTA. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT

Art. 716 – 729 Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt

< wstecz: Przepisy ogólne dalej > Postępowanie zabezpieczające kodeks: kpc

więcej

Kodeks postępowania cywilnego – postępowanie zabezpieczające

Część druga. Postępowanie zabezpieczające 

Przepisy ogólne 

Art. 730 – 746 Postępowanie zabezpieczające – przepisy ogólne

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych 

Art. 747 – 752 (1) Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych – cz.1
Art. 752 (2) – 754 Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych – cz.2

Inne wypadki zabezpieczenia 

Art. 755 – 757 Inne wypadki zabezpieczenia

< wstecz: Postępowanie rozpoznawcze dalej > Postępowanie egzekucyjne kodeks: kpc

więcej

Kodeks postępowania cywilnego – postępowanie egzekucyjne

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne 

Przepisy ogólne

Art. 758 – 762 Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie – cz.1
Art. 762 (1) – 775 Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie – cz.2
Art. 776 – 786 Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności – cz.1
Art. 787 – 795 Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności – cz.2
Art. 795 (1) – 795 (5) Zaświadczenie stanowiące europejski tytuł egzekucyjny
Art. 795 (6) – 795 (7) Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty
Art. 795 (8) – 795 (9) Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
Art. 796 – 817 Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności
Art. 818 – 828 Zawieszenie i umorzenie postępowania
Art. 829 – 839 Ograniczenia egzekucji
Art. 840 – 843 Powództwa przeciwegzekucyjne

Egzekucja świadczeń pieniężnych 

Art. 844 – 863 Zajęcie
Art. 864 – 879 Sprzedaż zajętych ruchomości
Art. 880 – 888 Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
Art. 889 – 894 Egzekucja z rachunków bankowych
Art. 895 – 908 Egzekucja z innych wierzytelności
Art. 909 – 912 Egzekucja z innych praw majątkowych
Art. 913 – 920 Wyjawienie majątku
Art. 921 – 922 Egzekucja z nieruchomości – przepisy wstępne
Art. 923 – 941 Zajęcie nieruchomości
Art. 942 – 951 Opis i oszacowanie zajętej nieruchomości
Art. 952 – 961 Publiczne obwieszczenie o licytacji
Art. 962 – 971 Warunki przystąpienia do licytacji
Art. 972 – 986 Przebieg licytacji
Art. 987 – 997 Postanowienie o przybiciu
Art. 998 – 1003 Postanowienie o przysądzeniu własności
Art. 1004 – 1013 Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego
Art. 1013 (1) – 1013 (6)  Uproszczona egzekucja z nieruchomości
Art. 1014 – 1022 Egzekucja ze statków morskich
Art. 1023 – 1028 Podział sumy uzysknej z egzekucji – przepisy ogólne
Art. 1029 – 1032 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę
Art. 1033 – 1034 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych
Art. 1035 – 1040 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości

Przepisy szczególne o egzekucji 

Art. 1041 – 1059 Egzekucja świadczeń niepieniężnych
Art. 1060 – 1064 Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców – przepisy ogólne
Art. 1064 (1) – 1064 (13)  Egzekucja przez zarząd przymusowy
Art. 1064 (14) – 1064 (23) Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
Art. 1065 skreślony
Art. 1066 – 1071 Egzekucja mająca na celu zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej
Art. 1072 – 1080 skreślone
Art. 1081 – 1088 Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
Art. 1089 – 1095 skreślone

< wstecz Postępowanie zabezpieczające dalej > Międzynarodowe postępowanie cywilne kodeks:  kpc

więcej

Kodeks postępowania cywilnego – międzynarodowe postępowanie cywilne

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego 

Art. 1096 uchylony

KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KR AJOWA

Przepisy ogólne 

Art. 1097 – 1099 Jurysdykcja krajowa – przepisy ogólne
Art. 1100 – 1102 uchylone
Art.  1103 – 1105 Jurysdykcja krajowa w procesie
Art. 1106 – 1110 (2) Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym
Art. 1110 (3) – 1110 (4) Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym

Immunitet sądowy i egzekucyjny 

Art. 1111 – 1116 Immunitet sądowy i egzekucyjny

Postępowanie

Art. 1117 Zdolność sądowa i procesowa
Art. 1118 skreślony
Art. 1119 – 1128 Zabezpieczenie kosztów procesu
Art. 1129 Zwolnienie cudzoziemców z kosztów sądowych
Art. 1130 – 1136 Pomoc prawna między państwami
Art. 1137 Zabezpieczenie dowodu znajdującego się na terenie RP
Art. 1138 Zagraniczne dokumenty urzędowe
Art. 1139 – 1142 Postępowanie dotyczące spadku po cudzoziemcach
Art. 1143 Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności
Art. 1144 Uzasadnianie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń

Uznanie i stwierdzenie wykonalności

Art. 1145 – 1149 Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych
Art. 1150 – 1153 Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych między takimi sądami lub organami lub przez nie zatwierdzonych
Art. 1153 (1) – 1153 (3) Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich UE
Art. 1153 (4) – 1153 (6) Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej
Art. 1153 (7) – 1153 (9) Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

< wstecz Postępowanie egzekucyjne dalej > Sąd arbitrażowy kodeks: kpc

więcej

Pomoc prawna z urzędu

Art. 111 – 116.   (uchylono).

Art. 117.  
§ 1. Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części ma prawo zgłosić, na piśmie lub ustnie do protokołu, wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, strona zgłasza w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może zgłosić wniosek w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu.

§ 3. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, zgłoszony po raz pierwszy w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym, sąd może przekazać do rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

§ 4. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny.

§ 5. O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych. Jeżeli adwokat lub radca prawny ustanowiony w ten sposób ma podjąć czynności poza siedzibą sądu orzekającego, właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, na wniosek ustanowionego adwokata lub radcy prawnego, wyznaczy w razie potrzeby adwokata lub radcę prawnego z innej miejscowości.

§ 6. Strona korzystająca z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych może zgłosić w trybie określonym w § 1–5 wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego, jeżeli na podstawie oświadczenia, zawartego we wniosku, obejmującego szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, wykaże, że nie może, bez uszczerbku utrzymania swojego i rodziny, ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

§ 7. Od sądu zależy uznanie oświadczenia, o którym mowa w § 6, za dostateczne do ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

Art. 118. 
Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla strony zwolnionej od kosztów sądowych jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego.

Art. 119.  
§ 1. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego wygasa ze śmiercią strony, która je uzyskała. Jednakże na zasadzie tego ustanowienia adwokat lub radca prawny strony podejmuje czynności procesowe niecierpiące zwłoki.

§ 2. Adwokat lub radca prawny może z ważnych przyczyn wnosić o zwolnienie go od obowiązku zastępowania strony w procesie. Okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, zwalniając adwokata lub radcę prawnego, wyznaczy jednocześnie innego adwokata lub radcę prawnego.

Art. 120.  
§ 1. Sąd cofnie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jeżeli okaże się, że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, strona obowiązana jest uiścić wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego dla niej ustanowionego.

§ 3. Ponadto, w wypadku gdy okoliczności, na podstawie których przyznano ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, przestały istnieć, sąd może obciążyć stronę tym obowiązkiem tylko częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiła w jej stosunkach.

§ 4. Stronę, która uzyskała ustanowienie adwokata lub radcy prawnego na podstawie podania świadomie nieprawdziwych okoliczności, sąd skaże na grzywnę, niezależnie od jej obowiązku uiszczenia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Art. 121. (uchylony).

Art. 122.  
§ 1. Adwokat lub radca prawny ustanowiony zgodnie z przepisami niniejszego działu ma prawo – z wyłączeniem strony – ściągnąć sumę należną mu tytułem wynagrodzenia i zwrotu wydatków z kosztów zasądzonych na rzecz tej strony od przeciwnika. Przeciwnik nie może czynić żadnych potrąceń, z wyjątkiem kosztów nawzajem mu przyznanych od strony zwolnionej od kosztów sądowych.

§ 2. Na kosztach, przypadających od przeciwnika strony zwolnionej od kosztów sądowych, należności adwokata lub radcy prawnego ustanowionego według przepisów poprzedzających przysługuje pierwszeństwo przed roszczeniami osób trzecich..

Art. 123. 
§ 1. Postanowienie o ustanowieniu, odmowie ustanowienia i cofnięciu ustanowienia adwokata lub radcy prawnego oraz o skazaniu na grzywnę i nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia ich wynagrodzenia sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Postanowienie o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego może wydać także referendarz sądowy.

Art. 124.  
Zgłoszenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jak również wniesienie środka odwoławczego od odmowy ich ustanowienia nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że chodzi o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla powoda na skutek wniosku zgłoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. Sąd może jednak wstrzymać rozpoznanie sprawy aż do prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku i w związku z tym nie wyznaczać rozprawy, a wyznaczoną rozprawę odwołać lub odroczyć.

< wstecz Art. 98-110 dalej > Art. 125-130 Spis: Postępowanie

więcej

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

Art. 633
W sprawach o ochronę interesów konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium.


Art. 634. 
W sprawach, o których mowa w art. 633, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.

< wstecz Art. 61(1)-63(2) dalej > Art. 64-71  Spis: Postępowanie

więcej

Inspektorzy pracy a powództwo na rzecz obywateli

Art. 631. 
W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium.

Art. 632. 
W sprawach wymienionych w artykule poprzedzającym do inspektorów pracy stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.

< wstecz Art. 61-63 dalej > Art. 63(3)-63(4)  Spis: Postępowanie

więcej