Dz.U.1964, nr 9, poz. 59. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dziennik Ustaw 1964, nr 9, poz. 59.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie Dzienników Ustaw:
z 1964 r. Nr 9, poz. 59,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234,
z 1986 r. Nr 36, poz. 180,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1998 r. Nr 117, poz. 757,
z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 122, poz. 1322,
z 2001 r. Nr 128, poz. 1403,
z 2003 r. Nr 83, poz. 772, Nr 130, poz. 1188,
z 2004 r. Nr 162, poz. 1691,
z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947, Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 220, poz. 1431,
z 2010 r. Nr 125, poz. 842,
z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887.

więcej

Dz.U.1971, nr 12, poz. 114. Kodeks wykroczeń

Dziennik Ustaw 1971, nr 12, poz. 114.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie Dzienników Ustaw:
z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017, Nr 152, poz. 1018, Nr 217, poz. 1427, Nr 225, poz. 1466.
z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 217, poz. 1280, Nr 224, poz. 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370, Nr 240, poz. 1431.

[spis treści]

więcej

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – spis treści

Tytuł I MAŁŻEŃSTWO

DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa (art. 1 – 22)
DZIAŁ II Prawa i obowiązki małżonków (art. 23 – 30)
DZIAŁ III Małżeńskie ustroje majątkowe (art. 31 – 54)
Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy (art. 31 – 46)
Rozdział II Umowne ustroje majątkowe (art. 47 – 515)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 47 – 471)
Oddział 2 Wspólność majątkowa (art.  48 – 501)
Oddział 3 Rozdzielność majątkowa(art. 51 – 511)
Oddział 4 Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (art. 512 – 515)
Rozdział III Przymusowy ustrój majątkowy (art. 52 – 54)
DZIAŁ IV Ustanie małżeństwa (art. 55 – 61)
DZIAŁ V Separacja (art. 611 – 616)

Tytuł II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO

Dział I Przepisy ogólne (art. 617 – 618)
DZIAŁ IA Rodzice i dzieci (art. 619 – 1136)
Rozdział I Pochodzenie dziecka (art. 619 – 86)
Oddział 1 Macierzyństwo (art. 619 – 6116)
Oddział 2. Ojcostwo (art. 62 – 86)
Rozdział II Stosunki między rodzicami a dziećmi (art. 87 – 1136)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 87 – 91)
Oddział 2 Władza rodzicielska (art. 92 – 112)
Oddział 2a. Piecza zastępcza (art. 1121 – 1128)
Oddział 3. Kontakty z dzieckiem (art. 113 – 1136)
DZIAŁ II Przysposobienie (art. 114 – 127)
DZIAŁ III Obowiązek alimentacyjny (art. 128 – 1441)

Tytuł III OPIEKA I KURATELA

DZIAŁ I Opieka nad małoletnim (art. 145 – 174)
Rozdział I Ustanowienie opieki (art. 145 – 153)
Rozdział II Sprawowanie opieki (art. 154 – 164)
Rozdział III Nadzór nad sprawowaniem opieki (art. 165 – 168)
Rozdział IV Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki (art. 169 – 174)
DZIAŁ II Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (art. 175 – 177)
DZIAŁ III Kuratela (art. 178 – 184)

więcej

Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo

Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo

Dział I Przepisy ogólne (art. 617 – 618)
DZIAŁ IA Rodzice i dzieci (art. 619 – 1136)
Rozdział I Pochodzenie dziecka (art. 619 – 86)
Oddział 1 Macierzyństwo (art. 619 – 6116)
Oddział 2. Ojcostwo (art. 62 – 86)
Rozdział II Stosunki między rodzicami a dziećmi (art. 87 – 1136)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 87 – 91)
Oddział 2 Władza rodzicielska (art. 92 – 112)
Oddział 2a. Piecza zastępcza (art. 1121 – 1128)
Oddział 3. Kontakty z dzieckiem (art. 113 – 1136)
Dział II Przysposobienie (art. 114 – 127)
DZIAŁ III Obowiązek alimentacyjny (art. 128 – 1441)

więcej

Kodeks postępowania adminstracyjnego – spis treści

Dział I. Przepisy ogólne
Rozdział 1. Zakres obowiązywania (art. 1–5)
Rozdział 2. Zasady ogólne (art. 6–16)
Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne (art. 17-18)
Rozdział 4. Właściwość organów (art. 19–23)
Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu (art. 24–27a)
Rozdział 6. Strona (art. 28–34)
Rozdział 7. Załatwianie spraw (art. 35–38)
Rozdział 8. Doręczenia (art. 39–49)
Rozdział 9. Wezwania (art. 50–56)
Rozdział 10. Terminy (art. 57–60)
Dział II. Postępowanie
Rozdział 1. Wszczęcie postępowania (art. 61–66)
Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje (art. 66a–72)
Rozdział 3. Udostępnianie akt (art. 73-74)
Rozdział 4. Dowody (art. 75–88a)
Rozdział 5. Rozprawa (art. 89–96)
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 97–103)
Rozdział 7. Decyzje (art. 104–113)
Rozdział 8. Ugoda (art. 114–122)
Rozdział 9. Postanowienia (art. 123–126)
Rozdział 10. Odwołania (art. 127–140)
Rozdział 11. Zażalenia (art. 141–144).
Rozdział 12. Wznowienie postępowania (art. 145–153)
Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji (art. 154–163)
Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 180-181)
Dział IV. Udział prokuratora (art. 182–189)
Dział V. (art. 190-195) skreślone
Dział VI. (art. 196-216b) skreślone
Dział VII. Wydawanie zaświadczeń (art. 217–220)
Dział VIII. Skargi i wnioski
Rozdział 1. Postanowienia ogólne (art. 221–226)
Rozdział 2. Skargi (art. 227–240)
Rozdział 3. Wnioski (art. 241–247)
Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych (art. 248–252)
Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków (art. 253–256)
Rozdział 6. Nadzór i kontrola (art. 257–260)
Dział IX. Opłaty i koszty postępowania (art. 261-267)
Dział X. Przepisy końcowe (art. 268a-269)

więcej

Kodeks postępowania administracyjnego – działy

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-60)
Dział II. Postępowanie (art. 61-163)
Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 164-181)
Dział IV. Udział prokuratora (art. 182–189)
Dział V. (art. 190-195) skreślone
Dział VI. (art. 196-216b) skreślone
Dział VII. Wydawanie zaświadczeń (art. 217–220)
Dział VIII. Skargi i wnioski (art. 221-260)
Dział IX. Opłaty i koszty postępowania (art. 261-267)
Dział X. Przepisy końcowe (art. 268a-269)

więcej