Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym – spis treści.

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-4).
Rozdział 2. (uchylony).
Rozdział 3. Rada do Spraw Autostrad (art. 17-20).
Rozdział 4. Lokalizacja autostrad (art. 21-25).
Rozdział 5. Nabywanie nieruchomości pod autostrady (art. 26-37).
Rozdział 5a. Opłaty za przejazd (art. 37a-37ga).
Rozdział 5b. Opłata paliwowa (art. 37h-37q).
Rozdział 6. Krajowy Fundusz Drogowy (art. 38-39o).
Rozdział 6a.  Zasady i tryb emisji obligacji poręczanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa (art. 39p-39w).
Rozdział 7. Postępowanie przetargowe (art. 40-53b).
Rozdział 8. (uchylony).
Rozdział 9. Umowa o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady (art. 61-63e).
Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 64-71).

więcej

Art. 1.

1. Ustawa określa warunki przygotowania budowy, finansowania budowy, zasady przeprowadzania postępowania przetargowego na budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad płatnych, zwanych dalej „autostradami”, zasady zawierania umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad, a także organy właściwe w tych sprawach.

1a. Ustawa określa także zasady finansowania dróg krajowych, w tym autostrad, ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zwanego dalej „Funduszem”, z wyłączeniem dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, finansowanych z budżetów tych miast.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, autostrady lub ich odcinki, które będą budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne.

3. Na zasadach określonych w ustawie mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane, jako płatne, drogi ekspresowe.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, drogi ekspresowe, które mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne.

5. Określenie autostrad i dróg ekspresowych w przepisach, o których mowa w ust. 2 i 4, może nastąpić, jeżeli będzie możliwość korzystania z innej, ogólnodostępnej drogi publicznej.

więcej

Art. 1a.

Autostrady i drogi ekspresowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 i 4, mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101).

więcej

Art. 2.

1. Minister właściwy do spraw transportu jest naczelnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach przygotowania budowy i eksploatacji autostrad działającym przy pomocy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Przepis ten nie narusza uprawnień ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa, określonych przepisami prawa budowlanego.

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad, uwzględniając w szczególności warunki projektowania i budowy autostrad, ich połączeń z innymi drogami, wyposażenia technicznego autostrad, nośności i stateczności budowli ziemnych oraz konstrukcji nawierzchni autostrad, bezpieczeństwa użytkowania, a także ochrony środowiska.

Art. 3.
(uchylony).

więcej

Art. 4.

1. Przepisy rozdziałów 4 i 5 stosuje się odpowiednio do budowy autostrad niepłatnych.

2. Uprawnienia, obowiązki i zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o których mowa w przepisach rozdziałów 4 i 5, stosuje się odpowiednio do drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, z tym że spółkom tym przysługuje prawo nieodpłatnego użytkowania w stosunku do nieruchomości nabytych w trybie przepisów rozdziału 5 lub przejętych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

więcej

Art. 17.

1. Organem opiniodawczym ministra właściwego do spraw transportu jest Rada do Spraw Autostrad, zwana dalej „Radą”.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu.

3. Przewodniczącego Rady wybiera i odwołuje Rada spośród swoich członków.

4. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Rady, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin działania Rady do Spraw Autostrad, jej organizację i tryb pracy oraz skład, zapewniając w jej składzie uczestnictwo przedstawicieli zainteresowanych organów administracji publicznej.

więcej

Art. 18.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie:

1) projektów wniosków o ustalenie lokalizacji;

2) kryteriów oceny dokumentacji wstępnej i ofert w postępowaniu przetargowym;

3) wyników kwalifikacji wstępnej;

4) (uchylony);

5) projektu rozporządzenia w sprawie ustalania opłat za przejazdy autostradami;

6) planów ratowniczych oraz planów dotyczących infrastruktury mającej wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

7) innych spraw dotyczących autostrad, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

Art. 19.
(uchylony).

Art. 20.
(uchylony).

więcej

Art. 21.

1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydaje wojewoda.

2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji powinien zawierać:

1) mapę w skali 1:5000, przedstawiającą istniejące uzbrojenie terenu, proponowany przebieg autostrady, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych i ustanowienia stref ochronnych;

2) wymagane odrębnymi przepisami zezwolenia i stanowiska właściwych organów.

3. O wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji wojewoda zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej.

więcej

Art. 22.

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady powinna zawierać w szczególności:

1) wymagania dotyczące powiązania z innymi drogami publicznymi;

2) linie rozgraniczające teren;

3) warunki techniczne realizacji;

4) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków;

5) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu i treści pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej.

więcej

Art. 23.

1. W uzasadnionym przypadku, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wojewoda może nadać decyzji o ustaleniu lokalizacji rygor natychmiastowej wykonalności.

2. Odwołanie strony od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno być rozpatrzone w terminie 14 dni, a skarga do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy.

Art. 24.
(uchylony).

więcej