Księga pierwsza. Część ogólna.

Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7).
Tytuł II. Osoby
    Dział I. Osoby fizyczne
        Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (art. 8-24).
        Rozdział II. Miejsce zamieszkania (art. 25-28).
        Rozdział III. Uznanie za zmarłego (art. 29-32).
    Dział II. Osoby prawne (art. 33-43).
    Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia (art. 431-4310).
Tytuł III. Mienie (art. 44-554).
Tytuł IV. Czynności prawne
    Dział I. Przepisy ogólne (art. 56-65).
    Dział II. Zawarcie umowy (art. 66-721).
    Dział III. Forma czynności prawnych (art. 73-81).
    Dział IV. Wady oświadczenia woli (art. 82-88)
    Dział V. Warunek (art. 89-94)
    Dział VI. Przedstawicielstwo
        Rozdział I Przepisy ogólne (art. 95-97).
        Rozdział II Pełnomocnictwo (art. 98-109).
        Rozdział III Prokura (art. 1091-1099).
Tytuł V. Termin (art. 110-116).
Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń (art. 117-125).

Kodeks cywilny – spis ksiąg, Księga druga Własność i inne prawa rzeczowe, Ksiega trzecia Zobowiązania, Ksiega czwarta Spadki

więcej

Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe.

Tytuł I. Własność
   Dział I. Przepisy ogólne (art. 126-139 skreślone).
   Dział II. Treść i wykonywanie własnści (art. 140-154).
   Dział III. Nabycie i utrata własności
      Rozdział I Przeniesienie własności (art. 155-171).
      Rozdział II Zasiedzenie (art. 172-178).
      Rozdział III Inne wypadki nabycia i utraty własności (art. 179-194).
   Dział IV. Współwłasność (art. 195-221).
   Dział V. Ochrona własności (art. 222-231).
Tytuł II Użytkowanie wieczyste (art. 232-243).
Tytuł III Prawa rzeczowe ograniczone
   Dział I. Przepisy ogólne (art. 244-251).
   Dział II. Użytkowanie
      Rozdział I Przepisy ogólne (art. 252-265).
      Rozdział II Użytkowanie przez osoby fizyczne (art. 266-2701).
      Rozdział III Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (art. 271-279).
      Rozdział IV Inne przypadki użytkowania (art. 280-284).
   Dział III. Służebności
      Rozdział I Służebności gruntowe (art. 285-295).
      Rozdział II Służebności osobiste (art. 296-305).
      Rozdział III Służebnośc przesyłu (art. 3051-3054).
   Dział IV Zastaw
      Rozdział I Zastaw na rzeczach ruchomych (art. 306-326).
      Rozdział II Zastaw na prawach (art. 327-335).
Tytuł IV. Posiadanie (art. 336-352).

Kodeks cywilny – spis ksiąg, Księga pierwsza Cześć ogólna, Ksiega trzecia Zobowiązania, Ksiega czwarta Spadki

więcej

Księga trzecia. Zobowiązania.

Tytuł I. Przepisy ogólne
Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli
   Dział I. Zobowiązania solidarne (art. 366-378).
   Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne (art. 379-383).
Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych (art. 384-396).
Tytuł IV.  (skreślony) (art. 397-404).
Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405-414).
Tytuł VI. Czyny niedozwolone (art. 415-449).
Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 4491-44911).
Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
   Dział I. Wykonanie zobowiązań (art. 450-470).
   Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań (art. 471-486).
   Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 487-497).
Tytuł VIII. Potracenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498-508).
Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika
   Dział I. Zmiana wierzyciela (art. 509-518).
   Dział II. Zmiana dłużnika (art. 519-526).
Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (art. 527-534).
Tytuł XI. Sprzedaż
   Dział I. Przepisy ogólne (art. 535-555).
   Dział II. Rękojmia za wady (art. 556-576).
   Dział III. Gwarancja jakości (art. 577-582).
   Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży 
      Rozdział I. Sprzedaż na raty (art. 583-588).
      Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę (art. 589-592).
      Rozdział III. Prawo odkupu (art. 593-595).
      Rozdział IV. Prawo pierwokupu (art. 596-602).
Tytuł XII. Zamiana (art. 603-604).
Tytuł XIII. Dostawa (art. 605-612).
Tytuł XIV. Kontraktacja (art. 613-626).
Tytuł XV. Umowa o dzieło (art. 627-646).
Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane (art. 647-658).
Tytuł XVII. Najem i dzierżawa
   Dział I. Najem
      Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 659-679).
      Rozdział II. Najem lokalu (art. 680-692).
   Dział II. Dzierżawa (art. 693-709).
Tytuł XVII1. Umowa leasingu (art. 7091-70918).
Tytuł XVIII. Użyczenie (art. 710-719).
Tytuł XIX. Pożyczka (art. 720-724).
Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego (art. 725-733).
Tytuł XXI. Zlecenie (art. 734-751).
Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (art. 752-757).
Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (art. 758-7649).
Tytuł XXIV. Umowa komisu (art. 765-773).
Tytuł XXV. Umowa przewozu (art. 774-775).
   Dział I. Przepisy ogólne
   Dział II. Przewóz osób (art. 776-778)
   Dział III. Przewóz rzeczy (art. 779-793).
Tytuł XXVI. Umowa spedycji (art. 794-804).
Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia
   Dział I. Przepisy ogólne (art. 805-820).
   Dział II. Ubezpieczenia majątkowe (art. 821-828).
   Dział III. Ubezpieczenia osobowe (art. 829-834).
Tytuł XXVIII. Przechowanie (art. 835-845).
Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady (art. 846-852).
Tytuł XXX. Umowa składu (art. 853-8599).
Tytuł XXXI. Spółka (art. 860-875).
Tytuł XXXII. Poręczenie (art. 876-887).
Tytuł XXXIII. Darowizna (art. 888-902).
Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości (art. 9021-9022).
Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie
   Dział I. Renta (art. 903-907).
   Dział II. Dożywocie (art. 908-916).
Tytuł XXXV. Ugoda (art. 917-918).
Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne (art. 919-921).
Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe
      Dział I. Przekaz (art. 9211-9215).
      Dział II. Papiery wartościowe (art. 9216-92116)

Kodeks cywilny – spis ksiąg, Ksiega pierwsza Część ogólna, Księga druga Własność i inne prawa rzeczowe, Ksiega czwarta Spadki

więcej

Księga czwarta. Spadki.

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 922-930).
Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe (art. 931-940).
Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci
   Dział I. Testament
      Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 941-948).
      Rozdział II. Forma testamentu
         Oddział 1. Testamenty zwykłe (art. 949-951).
         Oddział 2. Testamenty szczególne (art. 952-955).
         Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych (art. 956-958).
   Dział II. Powołanie spadkobiercy (art. 959-967).
   Dział III. Zapis i polecenie (art. 968-985).
   Dział IV. Wykonawca testamentu (art. 986-990).
Tytuł IV. Zachowek (art. 991-1011).
Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku (art. 1012-1024).
Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy (art. 1025-1029).
Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe (art. 1030-1034).
Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku (art. 1035-1046).
Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku (art. 1047-1057).
Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058-1088).

Kodeks cywilny – spis ksiąg, Ksiega pierwsza Część ogólna, Księga druga Własność i inne prawa rzeczowe, Ksiega trzecia Zobowiazania

więcej

Art. 56-1099 kc. Czynności prawne.

Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Cześć ogólna. Tytuł IV. Czynności prawne.

Dział I. Przepisy ogólne (art. 56-65).
Dział II. Zawarcie umowy (art. 66-721).
Dział III. Forma czynności prawnych (art. 73-81).
Dział IV. Wady oświadczenia woli (art. 82-88)
Dział V. Warunek (art. 89-94)
Dział VI. Przedstawicielstwo
    Rozdział I Przepisy ogólne (art. 95-97).
    Rozdział II Pełnomocnictwo (art. 98-109).
    Rozdział III Prokura (art. 1091-1099).

więcej