Dz. U. 1982, nr 30, poz. 210. Prawo spółdzielcze.

Dziennik Ustaw 1982, nr 30, poz 210.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

spis treści

Opracowano na podstawie:
Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848,
Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001,
Dz. U. z 2005 r. nr 122, poz. 1024,
Dz. U. z 2006 r. nr 94, poz. 651,
Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 873,
Dz. U. z 2008 r. nr 163, poz. 1014,
Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649.

więcej

Ustawa Prawo spółdzielcze – spis treści.

Część I. Spółdzielnie

Tytuł I. Przepisy wspólne
Dział I. Spółdzielnia i jej statut (art. 1-5).

Dział II. Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni (art. 6-14).

Dział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (art. 15-34).

Dział IV. Organy spółdzielni (art. 35).
Rozdział 1. Walne zgromadzenie (art. 36-42).
Rozdział 2. Rada nadzorcza (art. 43-47).
Rozdział 3. Zarząd (art. 48-55).
Rozdział 4. Przepisy wspólne dla rady i zarządu (art. 56-58).
Rozdział 5. Zebrania grup członkowskich (art. 59).

Dział V. (uchylony).

Dział VI. (uchylony).

Dział VII. Gospodarka spółdzielni (art. 67-90).

Dział VIII. Lustracja (art. 91-95).

Dział IX. Łączenie się spółdzielni (art. 96-102).

Dział X. (uchylony).

Dział XI. Podział spółdzielni (art. 108-112).

Dział XII. Likwidacja spółdzielni (art. 113-129).

Dział XIII. Upadłość spółdzielni (art. 130-137).

Tytuł II. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DLA SPÓŁDZIELNI PRODUKCJI ROLNEJ, SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH I SPÓŁDZIELNI PRACY

Dział I. Spółdzielnie produkcji rolnej.
Rozdział 1. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
Oddział 1. Przedmiot działalności i członkostwo (art. 138- 140).
Oddział 2. Wkłady gruntowe i pieniężne (art. 141-154a).
Oddział 3. Praca (art. 155-162).
Oddział 4.Dochodzenie i ochrona roszczeń z tytułu pracy (art. 163-165).
Oddział 5. Fundusze spółdzielni, dochód i jego podział (art. 166-172).

Rozdział 2. (uchylony).
Rozdział 3. Inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną (art. 178).
Rozdział 4. (uchylony).

Dział II. Spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych) (art. 180).

Dział III. Spółdzielnie pracy (art. 181-203).

Dział IV. (uchylony).

Dział V. (uchylony).

Część II. ZWIĄZKI SPÓŁDZIELCZE I KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA.

Tytuł I. ZWIĄZKI SPÓŁDZIELCZE (art. 240-257).

Tytuł II. KRAJOWY SAMORZĄD SPÓŁDZIELCZY (art. 258-267).

Część IIa. Przepisy karne (art. 267a-267d).

Część III. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH ORAZ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.
Rozdział 1. art. 268-270. (pominięte).
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 271-281).

więcej

Art. 1.

§ 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

§ 2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

więcej

Art. 2.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.

więcej

Art. 3.

Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

Art. 4.
(uchylony).

więcej

Art. 5.

§ 1. Statut spółdzielni powinien określać:

1) oznaczenie nazwy z dodatkiem „spółdzielnia” lub „spółdzielczy” i podaniem jej siedziby;

2) przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony;

3) wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę;

4) prawa i obowiązki członków;

5) zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków;

6) zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał;

7) zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni;

8) zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.

§ 2. Statut ponadto powinien zawierać postanowienia, których wprowadzenia wymagają przepisy niniejszej ustawy, oraz może zawierać inne postanowienia.

więcej

Art. 6.

§ 1. Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonują wyboru organów spółdzielni, których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia, lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób.

§ 2. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli – osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.

§ 2a. Osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej wyłącznie w celu organizowania się:

1) w grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.1)),

2) we wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 i Nr 52, poz. 303) – mogą założyć spółdzielnię, której liczba założycieli nie może być mniejsza od pięciu.

§ 3-6. (uchylone).

więcej

Art. 7.

Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 8-10.
(uchylone).

więcej

Art. 11.

§ 1. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2. Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie. Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego.

Art. 12.
(uchylony).

więcej

Art. 12a.

§ 1. Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

§ 2. Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia.

§ 3. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 13.
(uchylony).

więcej