Ustawa o księgach wieczystych – spis treści.

Dział I. Księgi wieczyste.
    Rozdział 1. Przepisy o prawach jawnych z księgi wieczystej (art. 1-22).
    Rozdział 2. Ustrój ksiąg wieczystych i postępowanie (art. 23-582).
    Rozdział 3. (skreslony).

Dział II. Hipoteka.
    Rozdział 1. Hipoteka w ogólności.
        Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 65-78).
        Oddział 2. Przelew wierzytelności hipotecznej (art. 79-831).
        Oddział 3. Zakres obciążenia hipoteką i ochrona hipoteki (art. 84-93).
        Oddział 4. Wygaśnięcie hipoteki (art. 94-101).
        Oddział 5. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym (art. 1011-10111).

    Rozdział 2. Hipoteka kaucyjna (art. 102-108).
    Rozdział 21. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej (art. 1081-1085).
    Rozdział 3. Hipoteka przymusowa (art. 109-112).

Dział III. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. (art. 113-128).

więcej

Art. 65-112. Dział II. Hipoteka.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

Dział II. Hipoteka.
Rozdział 1. Hipoteka w ogólności.
    Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 65-78).
    Oddział 2. Przelew wierzytelności hipotecznej (art. 79-831).
    Oddział 3. Zakres obciążenia hipoteką i ochrona hipoteki (art. 84-93).
    Oddział 4. Wygaśnięcie hipoteki (art. 94-101).
    Oddział 5. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym (art. 1011-10111).

Rozdział 2. Hipoteka kaucyjna (art. 102-108).
Rozdział 21. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej (art. 1081-1085).
Rozdział 3. Hipoteka przymusowa (art. 109-112).

więcej

Art. 1. Obowiązuje od 20.02.2011

Art. 1.
1 Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

2. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu.

3. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

więcej

Art. 1.

Art. 1.
1 Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

2. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu.

3. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

więcej

Art. 2.

Art. 2.
Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.

więcej

Art. 3.

Art. 3.
1. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

2. Domniemywa się, że prawo wykreślone nie istnieje.

więcej

Art. 4.

Art. 4.
Przeciwko domniemaniu prawa wynikającemu z wpisu w księdze wieczystej nie można powoływać się na domniemanie prawa wynikające z posiadania.

więcej