Koszty sądowe w sprawach cywilnych – tytuły

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1-9).
Tytuł II. Opłaty (art. 10-82).
Tytuł III. Wydatki (art. 83-93).
Tytuł IV. Zwolnienie od kosztów sądowych (art. 94-118).
Tytuł V. Umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu zapłaty należności sądowych (art. 119-125).
Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 126-147) (skreślone).
Tytuł VII. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 148-151).

więcej

Art. 10-82 ustawy o kosztach sądowych. Opłaty.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Tytuł II. Opłaty.
Dział 1. Przepisy ogólne (art. 10-21).
Dział 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw (art. 22-25).
Dział 3. Wysokość opłat w procesie (art. 26-36).
Dział 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym (art. 37-67).
Dział 5. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym (art. 68-69).
Dział 6. Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym (art. 70-73).
Dział 7. Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym (art. 74-76).
Dział 8. Opłaty kancelaryjne (art. 77-78).
Dział 9. Zwrot opłaty (art. 79-82).

więcej

Art. 37-67 ustawy o kosztach sądowych. Postepowanie nieprocesowe.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tytuł II. Opłaty.

Dział 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym (art. 37-67).
Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (art. 37-38).
Rozdział 2. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art. 39-41).
Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych (art. 42-48).
Rozdział 4. Sprawy z zakresu prawa spadkowego (art. 49-51).
Rozdział 5. Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego (art. 52-64).
Rozdział 6. Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym (art. 65-67a).

więcej

Untitled

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1-9).

więcej

Untitled

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Tytuł IV. Zwolnienie od kosztów sądowych (art. 94-118).

więcej

Untitled

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Tytuł V. Umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu zapłaty należności sądowych (art. 119-125).

więcej

Art. 1.

Art. 1.
Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

więcej

Art. 2.

Art. 2.
1. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

2. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

więcej