Kodeks wyborczy. Spis treści

Dział I. Przepisy wstępne
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1 – 9)
Rozdział 2. Prawa wyborcze (art. 10 – 11)
Rozdział 3. Obwody głosowania (art. 12 – 17)
Rozdział 4. Rejestr wyborców (art. 18 – 25)
Rozdział 5. Spis wyborców (art. 26 – 37)
Rozdział 6. Przepisy wspólne dla głosowania (art. 38 – 53)
Rozdział 7. Głosowanie przez pełnomocnika (art. 54 – 61)
Rozdział 8. Głosowanie korespondencyjne w obwodach głosowania utworzonych za granicą (art. 62 – 68)
Rozdział 9. Ustalanie wyników głosowania w obwodzie (art. 69 – 81)
Rozdział 10. Protesty wyborcze (art. 82 – 83)
Rozdział 11. Komitety wyborcze (art. 84 – 103)
Rozdział 12. Kampania wyborcza (art. 104 – 115)
Rozdział 13. Kampania wyborcza w programach nadawców radiowych i telewizyjnych (art. 116 – 122)
Rozdział 14. Finansowanie wyborów z budżetu państwa (art. 123 – 124)
Rozdział 15. Finansowanie kampanii wyborczej (art. 125 – 151)

Dział II. Organy wyborcze
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 152 – 156)
Rozdział 2. Państwowa Komisja Wyborcza (art. 157 – 165)
Rozdział 3. Komisarz wyborczy (art. 166 – 169)
Rozdział 4. Okręgowa komisja wyborcza (art. 170 – 173)
Rozdział 5. Rejonowa komisja wyborcza (art. 174 – 177)
Rozdział 6. Terytorialna komisja wyborcza (art. 178 – 181)
Rozdział 7. Obwodowa komisja wyborcza (art. 182 – 186)
Rozdział 8. Krajowe Biuro Wyborcze (art. 187 – 191)

Dział III. Wybory do Sejmu
Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 192 – 200)
Rozdział 2. Okręgi wyborcze (art. 201 – 203)
Rozdział 3. Zgłaszanie kandydatów na posłów (art. 204 – 222)
Rozdział 4. Karty do głosowania (art. 223 – 226)
Rozdział 5. Sposób głosowania i warunki ważności głosu (art. 227)
Rozdział 6. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym (art. 228 – 237)
Rozdział 7. Ogłaszanie wyników wyborów do Sejmu (art. 238 – 240)
Rozdział 8. Ważność wyborów (art. 241 – 246)
Rozdział 9. Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu (art. 247 – 251)
Rozdział 10. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych (art. 252 – 254)

Dział IV. Wybory do Senatu
Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 255 – 259)
Rozdział 2. Okręgi wyborcze (art. 260 – 261)
Rozdział 3. Szczególne zadania komisji wyborczych (art. 262)
Rozdział 4. Zgłaszanie kandydatów na senatorów (art. 263 – 265)
Rozdział 5. Karty do głosowania (art. 266 – 267)
Rozdział 6. Sposób głosowania i warunki ważności głosu (art. 268 – 269)
Rozdział 7. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym (art. 270 – 275)
Rozdział 8. Ogłaszanie wyników wyborów do Senatu (art. 276 – 278)
Rozdział 9. Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnienie składu Senatu (art. 279 – 283)
Rozdział 10. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych (art. 284 – 285)
Rozdział 11. Szczególne zasady finansowania kampanii wyborczej do Senatu (art. 286)

Dział V. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 287 – 295)
Rozdział 2. Zgłaszanie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 296 – 306)
Rozdział 3. Karty do głosowania (art. 307 – 310)
Rozdział 4. Sposób głosowania i warunki ważności głosu (art. 311 – 312)
Rozdział 5. Ustalanie wyników głosowania i wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej. Ważność wyborów (art. 313 – 325)
Rozdział 6. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych (art. 326)
Rozdział 7. Finansowanie kampanii wyborczej (art. 327)

Dział VI. Wybory do parlamentu Europejskiego
Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 328 – 338)
Rozdział 2. Komisje wyborcze i okręgi wyborcze (art. 339 – 340)
Rozdział 3. Zgłaszanie kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 341 – 346)
Rozdział 4. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych (art. 347 – 348)
Rozdział 5. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów (art. 349 – 360)
Rozdział 6. Ogłaszanie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego (art. 361 – 362)
Rozdział 7. Wygaśnięcie mandatu. Utrata mandatu (art. 363 – 368)

Dział. VII. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 369 – 379)
Rozdział 2. Obsadzenie mandatów bez głosowania (art. 380 – 381)
Rozdział 3. Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze kraju (art. 382)
Rozdział 4. Wygaśnięcie mandatu radnego. Wybory uzupełniające i przedterminowe (art. 383 – 389)
Rozdział 5. Zmiany w podziale terytorialnym państwa (art. 390 – 391)
Rozdział 6. Ważność wyborów (art. 392 – 398)
Rozdział 7. Zgłaszanie kandydatów na radnych (art. 399 – 407)
Rozdział 8. Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów (art. 408 – 410)
Rozdział 9. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych (art. 411 – 412)
Rozdział 10. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin (art. 413 – 449)
Rozdział 11. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad powiatów (art. 450 – 458)
Rozdział 12. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do sejmików województw (art. 459 – 469)

Dział VIII. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 470 – 477)
Rozdział 2. Zgłaszanie kandydatów na wójta (art. 478 – 483)
Rozdział 3. Karty do głosowania (art. 484 – 485)
Rozdział 4. Sposób głosowania, warunki ważności głosu i ustalanie wyników wyborów (art. 486 – 490)
Rozdział 5. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych (art. 491)
Rozdział 6. Wygaśnięcie mandatu wójta (art. 492 – 493)

Dział IX. Przepisy karne (art. 494 – 516)

Dział X. Przepis końcowy (art. 517)

Załącznik nr 1. Wykaz okręgów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik nr 2. Wykaz okręgów wyborczych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik nr 3. Wykaz okręgów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

więcej

Art. 1. Zawartość Kodeksu wyborczego

Art. 1.

Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:

1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;

5) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

więcej

Art. 4. Dzień wyborów

Art. 4.

§ 1. Wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy.

§ 2. Organ zarządzający wybory może postanowić, że głosowanie w wyborach przeprowadzone zostanie w ciągu dwóch dni.

§ 3. Jeżeli głosowanie w wyborach przeprowadza się w ciągu dwóch dni termin głosowania określa się na dzień wolny od pracy oraz dzień go poprzedzający.

więcej

Art. 5. Definicje wyrażeń ustawowych

Art. 5.

Ilekroć w kodeksie jest mowa o:

1) wyborach – należy przez to rozumieć wybory do Sejmu i do Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, wybory do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

2) referendach – należy przez to rozumieć referenda ogólnokrajowe i referenda lokalne;

3) organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć, odpowiednio, rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw;

4) radzie gminy – należy przez to rozumieć także radę miasta na prawach powiatu;

5) radzie – należy przez to rozumieć także sejmik województwa;

6) wójcie – należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta;

7) zakładzie opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, hospicjum stacjonarne oraz inny zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.);

8) domu pomocy społecznej – należy przez to rozumieć także placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);

9) stałym zamieszkaniu – należy przez to rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu;

10) numerze ewidencyjnym PESEL – należy przez to rozumieć, w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

więcej

Art. 8. Przechowywanie i udostępnianie dokumentów z wyborów

Art. 8.

§ 1. Dokumenty z wyborów są przekazywane do archiwów państwowych i mogą być udostępniane.

§ 2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów, ze szczególnym uwzględnieniem okresu, po jakim muszą być one przekazywane do archiwów państwowych, potrzeby ochrony przekazywanych, przechowywanych materiałów i zawartych w nich danych oraz podmiotów, którym dokumenty mogą być udostępniane.

więcej