Prawo budowlane – spis treści

Art. 1-11, Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 12-16, Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Art. 17-27, Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Art. 28-40a, Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Art. 41-60, Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
Art. 61-72, Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych
Art. 73-79, Rozdział 7. Katastrofa budowlana
Art. 80-89c, Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Art. 90-94, Rozdział 9. Przepisy karne
Art. 95-102, Rozdział 10. Odpowiedzialnosć zawodowa w budownictwie
Art. 103-108, Rozdział 11. Przepisy przejsciowe i końcowe
Odnosnik nr 1
Załącznik

więcej

budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

 Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

Art. 41 rozpoczęcie budowy
Art. 42 obowiązki inwestora i kierownika budowy
Art. 43 geodezyjne wyznaczenie w terenie obiektów budowlanych
Art. 44 zmiana kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Art. 45 dziennik budowy
Art. 46 przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych
Art. 47 zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości
Art. 48 decyzja w sprawie budowy bez pozwolenia
Art. 49 zatwierdzenia projektu budowlanego, pozwolenie na wznowienie robót
Art. 49a uchylenie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwolenia na wznowienie robót
Art. 49b decyzja w sprawie budowy bez zgłoszenia
Art. 50 wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych
Art. 50a wykonywanie robót pomimo postanowienia o wstrzymaniu
Art. 51 decyzje i terminy po postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych
Art. 52 koszty wykonywania decyzji w związku z budową bez pozwolenia lub zgłoszenia
Art. 53 koszty wykonania decyzji o robotach rozbiórkowych
Art. 54 użytkowanie obiektu budowlanego, zawiadomienie o zakończeniu budowy
Art. 55 decyzja o pozwolenie na użytkowanie
Art. 55a metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku
Art. 56 zawiadomienie o użytkowaniu obiektu budowlanego właściwych organów
Art. 57 załaczniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy
Art. 58 uchylony
Art. 59 wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
Art. 59a obowiązkowa kontrola zgodności budowy z pozwoleniem
Art. 59b uchylony
Art. 59c termin obowiązkowej kontroli obiektu
Art. 59d protokół z przeprowadzonej obowiązkowej kontroli budowy
Art. 59e osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli
Art. 59f nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli
Art. 59g kary za nieprawidłowości wykryte podczas kontroli
Art. 60 przekazanie dokumentacji budowy zarządcy obiektu

więcej

organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Art. 80 organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Art. 81 podstawowe obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej
Art. 81a uprawnienia organów nadzoru budowlanego
Art. 81b uchylony
Art. 81c żądanie ocen technicznych i ekspertyz przez nadzór budowlany
Art. 82 kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej
Art. 82a zakaz przekazania właściwości gminom przez starostę
Art. 82b rejestry organów administracji architektoniczno-budowlanej
Art. 83 właściwość powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Art. 83a uchylony
Art. 84 zadania organów nadzoru budowlanego
Art. 84a zakres kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
Art. 84b kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej
Art. 85 współdziałanie organów nadzoru budowlanego z organami administracji architektoniczno- budowlanej
Art. 85a kontrola działalnosci gospodarczej
Art. 86 powoływanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Art. 87 wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego
Art. 88 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Art. 88a zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Art. 88b Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Art. 89 uchylony
Art. 89a właściwość organów administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie górnictwa
Art. 89b uzgodnienia dotyczace linni zabudowy obiektów górniczych
Art. 89c polecenie usuniecia zagrożenia budowlanego

więcej