Spis treści

Dział pierwszy. Przepisy ogólne (art. 1 – 185)
  Rozdział I Przepisy wstępne (art. 1 – 91)
  Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy (art. 10 – 183)
  Rozdział IIa Równe traktowanie w zatrudnieniu (art. 183a – 183e)
  Rozdział IIb Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy (art. 184 – 185
  Rozdział III uchylony

Dział drugi. Stosunek pracy (art. 22 – 77)
  Rozdział I Przepisy ogólne (art. 22 – 24)
  Rozdział II Umowa o pracę (art. 25 – 67)
    Oddział 1 Zawarcie umowy o pracę (art. 25 – 292)
    Oddział 2 Przepisy ogólne o rozwiazaniu umowy o pracę (art. 30 – 31)
    Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (art. 32 – 43)
    Oddział 4 Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 44 – 51)
    Oddział 5 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 – 55)
    Oddział 6 Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pacodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 56 – 61)
    Oddział 6a Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 611 – 62)
    Oddział 7 Wygaśnięcie umowy o pracę (art. 63 – 67)
  Rozdział IIa Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem UniI Europejskiej (art. 671 – 674)
  Rozdział IIb Zatrudnianie pracowników w formie telepracy (art. 675 – 6717)
  Rozdział III Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę (art. 68 – 77)
    Oddział 1 Stosunek pracy na podstawie powołania (art. 68 – 72)
    Oddział 2 Stosunek pracy na podstawie wyboru (art. 73 – 75)
    Oddział 3 Stosunek pracy na podstawie mianowania (art. 76)
    Oddział 4 Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę(art. 77)

Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne swiadczenia (art. 771 – 93)
  Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą (art. 771 – 775)
  Rozdział Ia Wynagrodzenie za pracę (art. 78 – 83)
  Rozdział II Ochrona wynagrodzenia za pracę (art. 84 – 91)
  Rozdział III Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy (art. 92)
  Rozdział IIIa Odprawa rentowa lub emerytalna (art. 921)
  Rozdział IV Odprawa pośmiertna (art. 93)

Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika (art. 94 – 1131)
  Rozdział I Obowiązki pracodawcy (art. 94 – 99)
  Rozdział II Obowiązki pracownika (art. 100 – 101)
  Rozdział IIa Zakaz konkurencji (art. 1011 – 1014)
  Rozdział III Kwalifikacje zawodowe pracowników (art. 102 – 1036)
  Rozdział IV Regulamin pracy (art. 104 – 1044)
  Rozdział V Nagrody i wyróżnienia (art. 105 – 107)
  Rozdział VI Odpowiedzialność porządkowa pracowników (art. 108 – 1131)

Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników (art. 114 – 127)
  Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy (art. 114 – 123)
  Rozdział II Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (art. 124 – 127)

Dział szósty. Czas pracy (art. 128 – 15112)
  Rozdział I Przepisy ogólne (art. 128)
  Rozdział II Normy i ogólny wymiar czasu pracy (art. 129 – 131)
  Rozdział III Okresy odpoczynku (art. 132 – 134)
  Rozdział IV Systemy i rozkłady czasu pracy (art. 135 – 150)
  Rozdział V Praca w godzinach nadliczbowych (art. 151 – 1516)
  Rozdział VI Praca w porze nocnej (art. 1517 – 1518)
  Rozdział VII Praca w niedziele i święta (art. 1519 – 15112

Dział siódmy. Urlopy pracownicze (art. 152 – 175)
  Rozdział I Urlopy wypoczynkowe (art. 152 – 173)
  Rozdział II Urlopy bezpłatne (art. 174 – 175)

Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (art. 176 – 1891)

Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych (art. 190 – 206)
  Rozdział I Przepisy ogólne (art. 190 – 193)
  Rozdział II Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 194 – 196)
  Rozdział III Dokształcanie (art. 197 – 200)
  Rozdział IIIa Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe (art. 200 – 2002)
  Rozdział IV Szczególna ochrona zdrowia (art. 201 – 204)
  Rozdział V Urlopy wypoczynkowe (art. 205)
  Rozdział VI Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe (art. 206)

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207 – 23715)
  Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy (art. 207 – 2093)
  Rozdział II Prawa i obowiązki pracownika (art. 210 – 212)
  Rozdział III Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (art. 213 – 214)
  Rozdział IV Maszyny i inne urządzenia techniczne (art. 215 – 219)
  Rozdział V Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia (art. 220 – 225)
  Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia (art. 226 – 233)
  Rozdział VII Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (art. 234 – 2371)
  Rozdział VIII Szkolenie (art. 2372 – 2375)
  Rozdział IX Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (art. 2376 – 23710)
  Rozdział X Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23711)
  Rozdział XI Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23711a – 23713a)
  Rozdział XII Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi (art. 23714)
  Rozdział XIII Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy (art. 23715>)

Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy (art. 238 – 24130)
  Rozdział I Przepisy ogólne(art. 238 – 24113)
  Rozdział II Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy (art. 24114 – 24121)
  Rozdział III Zakładowy układ zbiorowy pracy (art. 24122 – 24130)

Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy (art. 242 – 280)
  Rozdział I Przepisy ogólne (art. 242 – 243)
  Rozdział II Postępowanie pojednawcze (art. 244 – 261)
  Rozdział III Sądy pracy (art. 262 – 280)

Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 – 2901)

Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń (art. 291 – 295)

Dział czternastya. uchylony

Dział piętnasty. Przepisy końcowe (art. 296 – 305)

więcej