Kodeks karny skarbowy – spis treści

Tytuł I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 1 – 111)

DZIAŁ I Część ogólna (art. 1 – 53)
  Rozdział 1 Przepisy wstępne (art. 1 – 15)
  Rozdział 2 Zaniechanie ukarania sprawcy (art. 16 – 19)
  Rozdział 3 Przestępstwa skarbowe (art. 20 – 45)
  Rozdział 4 Wykroczenia skarbowe (art. 46 – 52)
  Rozdział 5 Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 53)

DZIAŁ II Część szczególna (art. 54 – 111)
  Rozdział 6 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji (art. 54 – 84)
  Rozdział 7 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami (art. 85 – 96)
  Rozdział 8 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu (art. 97 – 106ł)
  Rozdział 9 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych (art. 107 – 111)
  Rozdział 10 (uchylony)

Tytuł II Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 113 – 177)

DZIAŁ I Przepisy wstępne (art. 113 – 135)
  Rozdział 11 Przepisy ogólne (art. 113 – 119)
  Rozdział 12 Strony i ich procesowi przedstawiciele (art. 120 – 128)
  Rozdział 13 Zabezpieczenie majątkowe (art. 129 – 132a)
  Rozdział 14 Właściwość organów postępowania przygotowawczego (art. 133 – 135)

DZIAŁ II Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy (art. 136 – 149)
  Rozdział 15 Postępowanie mandatowe (art. 136 – 141)
  Rozdział 16 Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (art. 142 – 149)
Oddział 1 Przebieg negocjacji (art. 142 – 147)
Oddział 2 Zezwolenie (art. 148 – 149)

DZIAŁ III Postępowanie przygotowawcze (art. 150 – 156)

DZIAŁ IV Postępowanie przed sądem (art. 157 – 170)
  Rozdział 17 Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 157 – 164)
  Rozdział 18 Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 165 – 170)

DZIAŁ V Postępowanie nakazowe (art. 171 – 172)

DZIAŁ VI Postępowanie w stosunku do nieobecnych (art. 173 – 177)
  Rozdział 19 Przesłanki (art. 173)
  Rozdział 20 Przebieg postępowania (art. 174 – 177)

Tytuł III Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 178 – 191)

DZIAŁ I Część ogólna (art. 178 – 181)
  Rozdział 21 Zakres obowiązywania (art. 178)
  Rozdział 22 Postępowanie (art. 179 – 181)

DZIAŁ II Część szczególna (art. 182 – 191)
  Rozdział 23 Wykonywanie kar (art. 182 – 188)
  Rozdział 24 Wykonywanie środków karnych (art. 189 – 191)

więcej

Naruszenie warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy

Art. 69a

§1. Kto wbrew przepisom ustawy, naruszając warunki zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, produkuje, magazynuje lub przeładowuje wyroby akcyzowe poza składem podatkowym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łacznie.

§2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w §1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

poprzedni Art. 69, następny Art. 70

więcej

Rozdział 6. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji

Kodeks karny skarbowy. Dział II. Tytuł I.

Art. 54 Uchylanie się od opodatkowania
Art. 55 Zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej
Art. 56 Podawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy o podatku
Art. 57 Uporczywe nieterminowe wpłaty podatku
Art. 58 Uchylony
Art. 59 Uchylony
Art. 60 Obowiązek prowadzenia księgi
Art. 61 Nierzetelne prowadzenie księgi
Art. 62 Niewystawienie faktury lub rachunku
Art. 63 Pobór akcyzy
Art. 64 Wywóz wyrobów akcyzowych za granicę
Art. 65 Nabywanie, przechowywanie lub przewóz wyrobów akcyzowych
Art. 66 Niewłaściwe oznaczanie wyrobów akcyzowych
Art. 67 Podrabianie znaku akcyzy
Art. 68 Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakiem akcyzy
Art. 69 Urzędowe sprawdzenie wyrobów akcyzowych
Art. 69a Naruszenie warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy
Art. 70 Zbywanie lub przekazywanie znaku akcyzy osobom nieuprawnionym
Art. 71 Narażanie znaków akcyzy na kradzież lub zniszczenie
Art. 72 Terminowe rozliczanie ilości znaków akcyzowych
Art. 73 Zmiana celu użycia wyrobu akcyzowego
Art. 73a Zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego
Art. 74 Uchylony
Art. 75 Rozliczenie importerów z przyznanych znaków akcyzy
Art. 76 Nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej
Art. 76a Nienależny zwrot wydatków związanych z budownictwem osobie fizycznej
Art. 77 Terminowe wpłacanie podatku
Art. 78 Zaniżanie pobieranego podatku przez płatnika
Art. 79 Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobór podatku
Art. 80 Obowiązek składania w terminie informacji podatkowej
Art. 80a Zatajenie lub podanie nieprawdy w informacji podsumowującej
Art. 81 Nieprawidłowości w zgłoszeniu identyfikacyjnym płatnika
Art. 82 Nienależna wypłata, pobranie lub wykorzystanie subwencji lub dotacji
Art. 83 Udaremnianie lub utrudnianie pracy organom kontroli skarbowej
Art. 84 Obowiązek nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego

rozdział 5, rozdział 7

więcej