Dz. U. 2011, nr 32, poz. 159. Art. 3 zmiany w prawie budowlanym.

Art. 3.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) w art. 62:  [art. 62 od 15.03.2011]
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5—6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.”;

2) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.”.

więcej

Dz. U. 2011, nr 32, poz. 159. Art. 4 zmiany w prawie ochrony środowiska.

Art. 4.
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 400a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  [art. 400a od 15.03.2011]
„1) opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i utrzymanie katastru wodnego;”;

2) w art. 401c ust. 2 otrzymuje brzmienie:  [art. 401c od 15.03.2011]
„2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na:
1) finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych;

2) przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska.”.

więcej

Dz. U. 2011, nr 30, poz. 151. Ustawa o kierujących pojazdami.

Dziennik Ustaw 2011, nr 30, poz. 151, opublikowany 10.02.2011 r.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Ustawa wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 125 pkt 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 91—95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 i 5, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3 i 4, art. 100—105, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. c—e, art. 125 pkt 10 lit. g w zakresie uchylenia art. 114 ustawy, o której mowa w art. 125, oraz art. 125 pkt 13—16, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;

3) art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 lit. c oraz ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 6 lit. a, a także art. 13 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.;

4) art. 110, który wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.

[zobacz spis treści]

więcej

M. P. 2011 nr 8, poz. 75. Odsetki od zaległości podatkowych.

Monitor Polski 2011, nr 8, poz. 75, opublikowany 28.01.2011 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, że poczynając od dnia 20 stycznia 2011 r.:
1) stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12,50 % kwoty zaległości w stosunku rocznym;

2) obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 9,38 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Minister Finansów: w z. L. Kotecki

[odsetki od zaległości podatkowych]

więcej

Dz. U. 2011, nr 14, poz. 67. Rozporządzenie do ustawy archiwalnej.

Dziennik Ustaw 2011, nr 14, poz. 67, opublikowany 20.01.2011

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przepisy rozporządzenia maja zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływającej do podmiotu od dnia 1 stycznia 2011 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
[Dz. U. 2011, nr 14, poz. 67 – Rozporządzenie]
[Dz. U. 2011, nr 14, poz. 67 Załącznik nr 1 – Instrukcja kancelaryjna]
[Dz. U. 2011, nr 14, poz. 67 Załącznik nr 6 – Instrukcja archiwalna]

więcej

Dz. U. 2010 nr 194, poz 1288. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 roku.

Dz. U. 2010 nr 194, poz. 1288, opublikowany 19 października 2010 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 paź- dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2011 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1 386 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

[zobacz minimalne wynagrodzenia za pracę z ostatnich lat]

więcej

Dz. U. 2010 nr 225, poz. 1466, art. 1. Zmiany w p.r.d.

Art. 1.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w pkt 58 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 59 w brzmieniu: [zobacz art. 2 pkt 59];

2) w art. 20 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: [zobacz art. 20 ust. 3 pkt 1];

3) w art. 78 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: [zobacz art. 78 ust. 5];

4) w art. 129 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: [zobacz art. 129 ust. 2 pkt 9a];

5) art. 129a otrzymuje brzmienie: [zobacz art. 129a]

6) w art. 129b:
a) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: [zobacz art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. b],

b) w ust. 3:
— pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: [zobacz art 129b ust. 3 pkt 2 i 3],

— w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: [zobacz art 129b ust. 3 pkt 6 i 7],

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: [zobacz art. 129b ust. 4];

7) po art. 129f dodaje się art. 129g i 129h w brzmieniu: [zobacz art. 129g], [zobacz art. 129h]

8) art. 134a otrzymuje brzmienie: [zobacz art. 134a];

9) w art. 139 ust. 4 otrzymuje brzmienie: [zobacz art. 139 ust. 4].

więcej

Dz. U. 2010 nr 225, poz. 1466, art. 2. Zmiany w Kodeksie wykroczeń.

Art. 2.
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu: [zobacz art. 92a k.w.]
„Art. 92a. Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.”;

2) w art. 96 dodaje się § 3 w brzmieniu: [zobacz art. 96 § 3 k.w.]
„§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.”.

więcej