Ordynacja podatkowa – spis treści

DZIAŁ IPRZEPISY OGÓLNE (art. 1 – 12)

DZIAŁ IIORGANY PODATKOWE I ICH WŁAŚCIWOŚĆ (art. 13 – 20)
Rozdział 1 – Organy podatkowe (art. 13 – 14)
Rozdział 1a – Interpretacja przepisów prawa podatkowego (art. 14a – 14p)
Rozdział 2 – Właściwość organów podatkowych (art. 15 – 20)

DZIAŁ IIaPOROZUMIENIA W SPRAWACH USTALENIA CEN TRANSAKCYJNYCH (art. 20a – 20r)

DZIAŁ IIIZOBOWIĄZANIA PODATKOWE (art. 21 – 119)
Rozdział 1 – Powstawanie zobowiązania podatkowego (art. 21 – 24b)
Rozdział 2 – Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta (art. 25 – 32)
Rozdział 3 – Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (art. 33 – 46)
Rozdział 4 – Terminy płatności (art. 47 – 50)
Rozdział 5 – Zaległość podatkowa (art. 51 – 52)
Rozdział 6 – Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna (art. 53 – 58)
Rozdział 7 – Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych (art. 59 – 67)
Rozdział 7a – Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a – 67e)
Rozdział 8 – Przedawnienie (art. 68 – 71)
Rozdział 9 – Nadpłata (art. 72 – 80)
Rozdział 9a – Podpisywanie deklaracji (art. 80a – 80b)
Rozdział 10 – Korekta deklaracji (art. 81 – 81c)
Rozdział 11 – Informacje podatkowe (art. 82 – 86)
Rozdział 12 – Rachunki (art. 87 – 90)
Rozdział 13 – Odpowiedzialność solidarna (art. 91 – 92)
Rozdział 14 – Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (art. 93 – 106)
Rozdział 15 – Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (art. 107 – 119)

DZIAŁ IVPOSTĘPOWANIE PODATKOWE (art. 120 – 271)
Rozdział 1 – Zasady ogólne (art. 120 – 129)
Rozdział 2 – Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego (art. 130 – 132)
Rozdział 3 – Strona (art. 133 – 138)
Rozdział 4 – Załatwianie spraw (art. 139 – 143)
Rozdział 5 – Doręczenia (art. 144 – 154c)
Rozdział 6 – Wezwania (art. 155 – 160)
Rozdział 7 – Przywrócenie terminu (art. 161 – 164)
Rozdział 8 – Wszczęcie postępowania (art. 165 – 171)
Rozdział 9 – Protokoły i adnotacje (art. 172 – 177)
Rozdział 10 – Udostępnianie akt (art. 178 – 179)
Rozdział 11 – Dowody (art. 180 – 200)
Rozdział 11a – Rozprawa (art. 200a – 200d)
Rozdział 12 – Zawieszenie postępowania (art. 201 – 206)
Rozdział 13 – Decyzje (art. 207 – 215)
Rozdział 14 – Postanowienia (art. 216 – 219)
Rozdział 15 – Odwołania (art. 220 – 235)
Rozdział 16 – Zażalenia (art. 236 – 239)
Rozdział 16a – Wykonanie decyzji (art. 239a – 239j)
Rozdział 17 – Wznowienie postępowania (art. 240 – 246)
Rozdział 18 – Stwierdzenie nieważności decyzji (art. 247 – 252)
Rozdział 19 – Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (art. 253 – 257)
Rozdział 20 – Wygaśnięcie decyzji (art. 258 – 259)
Rozdział 21 – Odpowiedzialność odszkodowawcza (art. 260 – 261)
Rozdział 22 – Kary porządkowe (art. 262 – 263)
Rozdział 23 – Koszty postępowania (art. 264 – 271)

DZIAŁ VCZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE (art. 272 – 280)

DZIAŁ VIKONTROLA PODATKOWA (art. 281 – 292)

DZIAŁ VIITAJEMNICA SKARBOWA (art. 293 – 305)

DZIAŁ VIIa – WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PAŃSTWAMI (art. 305a – 3050)
Rozdział1 – Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych (art. 305a)
Rozdział 2 – Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (art. 305b – 305m)
Rozdział 3 – Szczegółowe zasady wymiany informacji o przychodach (dochodach) z oszczędności (art. 305n – 305o)

DZIAŁ VIIIPRZEPISY KARNE (art. 306)

DZIAŁ VIIIa – ZAŚWIADCZENIA (art. 306a – 306n)

DZIAŁ IXZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE (art. 307 – 344)
Rozdział 1 – Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 307 – 323)
Rozdział 2 – Przepisy przejściowe (art. 324 – 342)
Rozdział 3 – Przepisy końcowe (art. 343 – 344)

więcej

Dział III. Zobowiązania podatkowe

Dział III. Zobowiązania podatkowe.

Rozdział 1 – Powstawanie zobowiązania podatkowego (art. 21 – 24b)
Rozdział 2 – Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta (art. 25 – 32)
Rozdział 3 – Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (art. 33 – 46)
Rozdział 4 – Terminy płatności (art. 47 – 50)
Rozdział 5 – Zaległość podatkowa (art. 51 – 52)
Rozdział 6 – Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna (art. 53 – 58)
Rozdział 7 – Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych (art. 59 – 67)
Rozdział 7a – Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a – 67e)
Rozdział 8 – Przedawnienie (art. 68 – 71)
Rozdział 9 – Nadpłata (art. 72 – 80)
Rozdział 9a – Podpisywanie deklaracji (art. 80a – 80b)
Rozdział 10 – Korekta deklaracji (art. 81 – 81c)
Rozdział 11 – Informacje podatkowe (art. 82 – 86)
Rozdział 12 – Rachunki (art. 87 – 90)
Rozdział 13 – Odpowiedzialność solidarna (art. 91 – 92)
Rozdział 14 – Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (art. 93 – 106)
Rozdział 15 – Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (art. 107 – 119)

dział IIa, dział IV

więcej