Prawo wekslowe – spis tresci.

Tytuł I. Weksel trasowany. (art. 1-100)
    Dział I. Wystawienie i forma wekslu. (art. 1-10)
    Dział II. Indos. (art. 11-20)
    Dział III. Przyjęcie. (art. 21-29)
    Dział IV. Poręczenie wekslowe. (art. 30-32)
    Dział V. Płatnosć. (art. 33-37)
    Dział VI. Zapłata. (art. 38-42)
    Dział VII. Zwrot poszukiwania z powodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia. (art. 43-54)
    Dział VIII. Wyręczenie. (art. 55-63)
    Dział IX. Wtóropisy i odpisy wekslu. (art. 64-68)
    Dział X. Zmiany. (art. 69)
    Dział XI. Przedawnienie. (art. 70-71)
    Dział XII. Przepisy ogólne. (art. 72-75)
    Dział XIII. Roszczenia z tytułu niesłusznego zbogacenia. (art. 76)
    Dział XIV. Kolizja ustaw. (art. 77-84)
    Dział XV. Protest. (art. 85-95)
    Dział XVI. Weksle zaginione. (art. 96-100)
Tytuł II. Weksel własny. (art. 101-104)
Tytuł III. Przepisy końcowe i przejsciowe. (art. 105-111)

więcej

Art. 1. Weksel trasowany.

Art. 1. 

Weksel trasowany zawiera:

1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;

2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;

3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);

4) oznaczenie terminu płatności;

5) oznaczenie miejsca płatności;

6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;

7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;

8) podpis wystawcy wekslu.

więcej

Art. 2. Weksel płatny za okazaniem.

Art. 2. 

Nie będzie uważany za weksel trasowany dokument, któremu brak jednej z cech, wskazanych w artykule poprzedzającym, wyjąwszy przypadki, określone w ustępach następujących.

Weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem.

W braku osobnego oznaczenia, miejsce, wymienione obok nazwiska trasata, uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania trasata.

Weksel, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, podanem obok nazwiska wystawcy.

więcej

Art. 3. Trasat wekslu.

Art. 3. 

Weksel może być wystawiony na własne zlecenie wystawcy.

Trasatem może być sam wystawca.

Weksel może być wystawiony na rachunek osoby trzeciej.

więcej

Art. 4. Miejsce płatności wekslu.

Art. 4. 

Weksel może być płatny w miejscu zamieszkania osoby trzeciej, bądź w miejscowości, w której trasat ma miejsce zamieszkania, bądź w innej miejscowości.

więcej

Art. 5. Oprocentowanie sumy wekslowej.

Art. 5. 

W wekslu, płatnym za okazaniem lub w pewien czas po okazaniu, może wystawca zastrzec oprocentowanie sumy wekslowej. W każdym innym wekslu zastrzeżenie takie uważa się za nienapisane.

Stopa odsetek powinna być określona w wekslu, w braku jej określenia zastrzeżenie oprocentowania uważa się za nienapisane.

Odsetki biegną od daty wystawienia wekslu, jeżeli nie wskazano innej daty.

więcej

Art. 6. Suma wekslowa.

Art. 6. 

Weksel, w którym sumę wekslową napisano literami i liczbami, w razie różnicy ważny jest na sumę, napisaną literami.

W razie różnicy sum, napisanych kilkakrotnie literami lub kilkakrotnie liczbami, weksel jest ważny na sumę mniejszą.

więcej

Art. 7. Ważność podpisu na wekslu.

Art. 7. 

Jeżeli na wekslu znajdują się podpisy osób, niezdolnych do zaciągania zobowiązań wekslowych, podpisy fałszywe, podpisy osób nieistniejących albo podpisy, które z jakiejkolwiek innej przyczyny nie zobowiązują osób, które weksel podpisały lub których nazwiskiem weksel został podpisany, nie uchybia to ważności innych podpisów.

więcej

Art. 8. Przekroczenie granic umocowania przez przedstawiciela.

Art. 8. 

Kto podpisał weksel jako przedstawiciel innej osoby, nie będąc umocowanym do działania w jej imieniu, odpowiada sam wekslowo, a jeżeli zapłacił, ma takie same prawa, jakieby miała osoba, której jest rzekomo przedstawicielem. Zasady te stosuje się również do przedstawiciela, który przekroczył granice swego umocowania.

więcej

Art. 9. Odpowiedzialność wystawcy wekslu.

Art. 9. 

Wystawca odpowiada za przyjęcie i za zapłatę wekslu.

Od odpowiedzialności za przyjęcie wystawca może się zwolnić; zastrzeżenie, którem wystawca zwalnia się od odpowiedzialności za zapłatę, uważa się za nienapisane.

więcej