Kodeks postępowania karnego. Spis treści

Dział I. Przepisy wstępne (art. 1 – 23a)

Dział II. Sąd (art. 24 – 44)
Rozdział 1. Właściwość i skład sądu (art. 24 – 39)
Rozdział 2. Wyłączenie sędziego (art. 40 – 44)

Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny (art. 45 – 91)
Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny (art. 45 – 48)
Rozdział 4. Pokrzywdzony (art. 49 – 52)
Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy (art. 53 – 58)
Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny (art. 59 – 61)
Rozdział 7. Powód cywilny (art. 62 – 70)
Rozdział 8. Oskarżony (art. 71 – 81)
Rozdział 9. Obrońcy i pelnomocnicy (art. 82 – 89)
Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny (art. 90 – 91)

Dział IV. Czynności procesowe (art. 92 – 166)
Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia (art. 92 – 107)
Rozdział 12. Narada i głosowanie (art. 108 – 115)
Rozdział 13. Porządek czynności procesowych (art. 116 – 121)
Rozdział 14. Terminy (art. 122 – 127)
Rozdział 15. Doręczenia (art. 128 – 142)
Rozdział 16. Protokoły (art. 143 – 155)
Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów (art. 156 – 159)
Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt (art. 160 – 166)

Dział V. Dowody (art. 167 – 242)
Rozdział 19. Przepisy ogólne (art. 167 – 174)
Rozdział 20. Wyjasnienia oskarżonego (art. 175 – 176)
Rozdział 21. Świadkowie (art. 177 – 192a)
Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści (art. 193 – 206)
Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy (art. 207 – 212)
Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego (art. 213 – 216)
Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie (art. 217 – 236a)
Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów (art. 237 – 242)

Dział VI. Środki przymusu (art. 243 – 296)
Rozdział 27. Zatrzymanie (art. 243 – 248)
Rozdział 28. Środki zapobiegawcze (art. 249 – 277)
Rozdział 29. Poszukiwanie zaginionego i list gończy (art. 278 – 280)
Rozdział 30. List żelazny (art. 281 – 284)
Rozdział 31. Kary porządkowe (art. 285 – 290)
Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe (art. 291 – 296)

Dział VII. Postępowanie przygotowawcze (art. 297 – 336)
Rozdział 33. Przepisy ogólne (art. 297 – 302)
Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa (art. 303 – 308)
Rozdział 35. Przebieg śledztwa (art. 309 – 320)
Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa (art. 321 – 325)
Rozdział 36a. Dochodzenie (art. 325a – 325i)
Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (art. 326 – 328)
Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym (art. 329 – 330)
Rozdział 39. Akt oskarżenia (art. 331 – 336)

Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 337 – 424)
Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia (art. 337 – 347)
Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej (art. 348 – 354)
Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej (art. 355 – 364)
Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej (art. 365 – 380)
Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej (art. 381 – 384)
Rozdział 45. Przewód sądowy (art. 385 – 405)
Rozdział 46. Głosy stron (art. 406 – 407)
Rozdział 47. Wyrokowanie (art. 408 – 424)

Dział IX. Postępowanie odwoławcze (art. 425 – 467)
Rozdział 48. Przepisy ogólne (art. 425 – 443)
Rozdział 49. Apelacja (art. 444 – 458)
Rozdział 50. Zażalenie (art. 459 – 467)

Dział X. Postępowania szczególne (art. 468 – 507)
Rozdział 51. Postępowanie uproszczone (art. 468 – 484)
Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego (art. 485 – 499)
Rozdział 53. Postępowanie nakazowe (art. 500 – 507)
Rozdział 54. Uchylony
Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone (art. 517a – 517j)

Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 518 – 548)
Rozdział 55. Kasacja (art. 518 – 539)
Rozdział 56. Wznowienie postępowania (art. 540 – 548)

Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 549 – 577)
Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (art. 549 – 551)
Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (art. 552 – 559)
Rozdział 59. Ułaskawienie (art. 560 – 568)
Rozdział 60. Wyrok łączny (art. 569 – 577)

Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (art. 578 – 615)
Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędow konsularnych państw obcych (art. 578 – 584)
Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych (art. 585 – 589f)
Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia (art. 589g – 589k)
Rozdział 62b. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia (art. 589l – 589u)
Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego (art. 590 – 592)
Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów (art. 593 – 601)
Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych (art. 602 – 607)
Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607a – 607j)
Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607k – 607zc)
Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania (art. 608 – 611f)
Rozdział 66a. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (art. 611g – 611s)
Rozdział 67. Przepisy końcowe (art. 612 – 615)

Dział XIV. Koszty procesu (art. 616 – 645)
Rozdział 68. Przepisy ogólne (art. 616 – 622)
Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych (art. 623 – 625)
Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu (art. 626 – 641)
Rozdział 71. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu (art. 642 – 645)

Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (art. 646 – 673)
Rozdział 72. Przepisy ogólne (art. 646 – 662)
Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze (art. 663 – 668)
Rozdział 74. Postępowanie przed sądem(art. 669 – 673)
Rozdział 75. Uchylony

więcej