Dz.U.1971, nr 12, poz. 114. Kodeks wykroczeń

Dziennik Ustaw 1971, nr 12, poz. 114.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie Dzienników Ustaw:
z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017, Nr 152, poz. 1018, Nr 217, poz. 1427, Nr 225, poz. 1466.
z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 217, poz. 1280, Nr 224, poz. 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370, Nr 240, poz. 1431.

[spis treści]

więcej

Kodeks wykroczeń – spis treści

Kodeks wykroczeń

Część ogólna
Rozdział 1. Zasady odpowiedzialności (art. 1-17 kw)
Rozdział 2. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru (art. 18-39 kw)
Rozdział 3. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego (art. 40-41 kw)
Rozdział 4. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu (art. 42-44 kw)
Rozdział 5. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania (art. 45-46 kw)
Rozdział 6. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 47 kw)
Rozdział 7. Stosunek do ustaw szczególnych (art. 48 kw)

Część szczególna.
Rozdział 8. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 49-64 kw)
Rozdział 9. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (art. 65-69 kw)
Rozdział 10. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 70-83 kw)
Rozdział 11. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 84-103a kw)
Rozdział 12. Wykroczenia przeciwko osobie (art. 104-108 kw)
Rozdział 13. Wykroczenia przeciwko zdrowiu (art. 109-118 kw)
Rozdział 14. Wykroczenia przeciwko mieniu (art. 119-131 kw)
Rozdział 15. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (art. 132-139 kw)
Rozdział 16. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (art. 140-142 kw)
Rozdział 17. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (art. 143-145 kw)
Rozdział 18. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji (art. 146-147a)
Rozdział 19. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe (art. 148-166 kw)

więcej