Prawo upadłościowe i naprawcze – spis treści

CZĘŚĆ PIERWSZA.
Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach (art. 1 – 377)

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1 – 17)
Dział I Przepisy wstępne (art. 1 – 4)
Dział II Podmiotowy zakres stosowania ustawy (art. 5 – 9)
Dział III Podstawy ogłoszenia upadłości (art. 10 – 17)

Tytuł II. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości (art. 18 – 56)
Dział I Sąd (art. 18 – 19)
Dział II Wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 20 – 25)
Dział III Przepisy o postępowaniu (art. 26 – 35)
Dział IV Postępowanie zabezpieczające (art. 36 – 43)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 36 – 37)
Rozdział 2 Zabezpieczenie majątku dłużnika (art. 38 – 43)
Dział V Wstępne zgromadzenie wierzycieli (art. 44 – 50)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 44 – 48)
Rozdział 2 Uczestnicy (art. 49 – 50)
Dział VI Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości (art. 51 – 56)

Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości (art. 57 – 148)
Dział I Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego (art. 57 – 611)
Dział II Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego (art. 61 – 126)
Rozdział 1 Masa upadłości (art. 61 – 82)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 61 – 67)
Oddział 2 Ustalanie składu masy upadłości (art. 68 – 69)
Oddział 3 Wyłączenia z masy upadłości (art. 70 – 74)
Oddział 4 Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości (art. 75 – 80)
Oddział 5 Zakaz obciążania masy upadłości (art. 81 – 82)
Rozdział 2 Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego (art. 83 – 118)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 83 – 86)
Oddział 2 Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu (art. 87 – 90)
Oddział 3 Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego (art. 91 – 118)
Rozdział 3 Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego (119 – 123)
Rozdział 4 Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego (art. 124 – 126)
Dział III Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego (art. 127 – 135)
Dział IV Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych (art. 136 – 137)
Dział V Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne (art. 1371 – 148)
Rozdział 1 Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu (art. 1371 – 143)
Rozdział 2 Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego (art. 144 – 148)

Tytuł IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogłoszeniu upadłości (art. 149 – 235)
Dział I Sąd i sędzia-komisarz (art. 149 – 155)
Rozdział 1 Sąd (art. 149 – 150)
Rozdział 2 Sędzia-komisarz (art. 151 – 155)
Dział II Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca i ich zastępcy (art. 156 – 184)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 156 – 172)
Rozdział 2 Syndyk (art. 173 – 179)
Rozdział 3 Nadzorca sądowy (art. 180 – 181)
Rozdział 4 Zarządca (art. 182 – 184)
Dział III Uczestnicy postępowania (art. 185 – 213)
Rozdział 1 Upadły (art. 185 – 188)
Rozdział 2 Wierzyciele (art. 189 – 213)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 189 – 190)
Oddział 2 Zgromadzenie wierzycieli (art. 191 – 200)
Oddział 3 Rada wierzycieli (art. 201 – 213)
Dział IV Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości (art. 214 – 229)
Dział V Koszty (art. 230 – 235)

Tytuł V. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności (art. 236 – 266)
Dział I. Zgłoszenie wierzytelności (art. 236 – 243)
Rozdział 1 Wierzytelności podlegające zgłoszeniu (art. 236 – 238)
Rozdział 2 Zgłoszenie wierzytelności (art. 239 – 240)
Rozdział 3 Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności (art. 241 – 243)
Dział II. Lista wierzytelności (art. 244 – 266)
Rozdział 1 Ustalenie listy wierzytelności (art. 244 – 254)
Rozdział 2 Zaskarżenie listy wierzytelności (art. 255 – 259)
Rozdział 3 Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności (art. 260 – 266)

Tytuł VI. Układ (art. 267 – 305)
Dział I Przepisy ogólne (art. 267 – 280)
Dział II Zawarcie i zatwierdzenie układu (art. 281 – 289)
Dział III Skutki układu (art. 290 – 297)
Dział IV Zmiana układu (art. 298 – 301)
Dział V Uchylenie układu (art. 302 – 305)

Tytuł VII. Likwidacja masy upadłości (art. 306 – 334)
Dział I Przepisy ogólne (art. 306 – 315)
Dział II Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego (art. 316 – 324)
Dział III Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym (art. 325 – 330)
Dział IV Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych (art. 331 – 334)

Tytuł VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo (art. 335 – 360)
Dział I Przepisy ogólne (art. 335 – 341)
Dział II Kolejność zaspokajania wierzycieli (art. 342 – 346)
Rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 342 – 344)
Rozdział 2 Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską (art. 345 – 346)
Dział III Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości (art. 347 – 360)
Rozdział 1 Ustalenie planu podziału (art. 347 – 351)
Rozdział 2 Wykonanie planu podziału (art. 352 – 360)

Tytuł IX. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki (art. 361 – 372)

Tytuł X. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 – 377)

CZĘŚĆ DRUGA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO (art. 378 – 417)

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 378 – 381)

Tytuł II. Jurysdykcja krajowa (art. 382 – 384)

Tytuł III. Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych (art. 385 – 404)

Tytuł IV. Wtórne postępowanie upadłościowe (art. 405 – 412)

Tytuł V. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi (art. 413 – 417)

CZĘŚĆ TRZECIA. ODRĘBNE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE (art. 418 – 49112)

Tytuł I. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika (art. 418 – 425)

Tytuł II. Postępowanie upadłościowe wobec banków (art. 426 – 470)
Dział I. Przepisy ogólne (art. 426 – 441)
Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych (art. 442 – 450)
Dział III. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą (art. 451 – 470)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 451 – 455)
Rozdział 2. Postępowanie (art. 456 – 4591)
Rozdział 3. Prawo właściwe oraz skutki ogłoszenia upadłości (art. 460 – 470)

Tytuł III. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (art. 471 – 482)
Dział I. Przepisy ogólne (art. 471 – 480)
Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń oraz ich oddziałów (art. 481 – 482)

Tytuł IV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji (art. 483 – 491)

Tytuł V. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 4911 – 49112)

CZĘŚĆ CZWARTA. POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE W RAZIE ZAGROŻENIA NIEWYPŁACALNOŚCIĄ (art. 492 – 521)

CZĘŚĆ PIĄTA. PRZEPISY KARNE (art. 522 – 523)

CZĘŚĆ SZÓSTA. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I PRZEPISY KOŃCOWE (art. 524 – 546)
Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 524 – 535)
Dział II. Przepisy przejściowe (art. 536 – 544)
Dział III. Przepisy końcowe (art. 545 – 546)

więcej