Dz.U.1964, nr 9, poz. 59. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dziennik Ustaw 1964, nr 9, poz. 59.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie Dzienników Ustaw:
z 1964 r. Nr 9, poz. 59,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234,
z 1986 r. Nr 36, poz. 180,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1998 r. Nr 117, poz. 757,
z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 122, poz. 1322,
z 2001 r. Nr 128, poz. 1403,
z 2003 r. Nr 83, poz. 772, Nr 130, poz. 1188,
z 2004 r. Nr 162, poz. 1691,
z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947, Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 220, poz. 1431,
z 2010 r. Nr 125, poz. 842,
z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887.

więcej

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – spis treści

Tytuł I MAŁŻEŃSTWO

DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa (art. 1 – 22)
DZIAŁ II Prawa i obowiązki małżonków (art. 23 – 30)
DZIAŁ III Małżeńskie ustroje majątkowe (art. 31 – 54)
Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy (art. 31 – 46)
Rozdział II Umowne ustroje majątkowe (art. 47 – 515)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 47 – 471)
Oddział 2 Wspólność majątkowa (art.  48 – 501)
Oddział 3 Rozdzielność majątkowa(art. 51 – 511)
Oddział 4 Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (art. 512 – 515)
Rozdział III Przymusowy ustrój majątkowy (art. 52 – 54)
DZIAŁ IV Ustanie małżeństwa (art. 55 – 61)
DZIAŁ V Separacja (art. 611 – 616)

Tytuł II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO

Dział I Przepisy ogólne (art. 617 – 618)
DZIAŁ IA Rodzice i dzieci (art. 619 – 1136)
Rozdział I Pochodzenie dziecka (art. 619 – 86)
Oddział 1 Macierzyństwo (art. 619 – 6116)
Oddział 2. Ojcostwo (art. 62 – 86)
Rozdział II Stosunki między rodzicami a dziećmi (art. 87 – 1136)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 87 – 91)
Oddział 2 Władza rodzicielska (art. 92 – 112)
Oddział 2a. Piecza zastępcza (art. 1121 – 1128)
Oddział 3. Kontakty z dzieckiem (art. 113 – 1136)
DZIAŁ II Przysposobienie (art. 114 – 127)
DZIAŁ III Obowiązek alimentacyjny (art. 128 – 1441)

Tytuł III OPIEKA I KURATELA

DZIAŁ I Opieka nad małoletnim (art. 145 – 174)
Rozdział I Ustanowienie opieki (art. 145 – 153)
Rozdział II Sprawowanie opieki (art. 154 – 164)
Rozdział III Nadzór nad sprawowaniem opieki (art. 165 – 168)
Rozdział IV Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki (art. 169 – 174)
DZIAŁ II Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (art. 175 – 177)
DZIAŁ III Kuratela (art. 178 – 184)

więcej

Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo

Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo

Dział I Przepisy ogólne (art. 617 – 618)
DZIAŁ IA Rodzice i dzieci (art. 619 – 1136)
Rozdział I Pochodzenie dziecka (art. 619 – 86)
Oddział 1 Macierzyństwo (art. 619 – 6116)
Oddział 2. Ojcostwo (art. 62 – 86)
Rozdział II Stosunki między rodzicami a dziećmi (art. 87 – 1136)
Oddział 1 Przepisy ogólne (art. 87 – 91)
Oddział 2 Władza rodzicielska (art. 92 – 112)
Oddział 2a. Piecza zastępcza (art. 1121 – 1128)
Oddział 3. Kontakty z dzieckiem (art. 113 – 1136)
Dział II Przysposobienie (art. 114 – 127)
DZIAŁ III Obowiązek alimentacyjny (art. 128 – 1441)

więcej