Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Rozdział 1. Ustawowy ustrój majątkowy

Tytuł I. Małżeństwo, Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe

Rozdział 1. Ustawowy ustrój majątkowy

Art. 31 Majątek wspólny małżonków
Art. 32 Art. 32. – uchylony
Art. 33 Majątek osobisty małżonka, który nie zalicza się do majątku wspólnego małżonków
Art. 34 Przedmioty urządzenia domowego jako majątek wspólny małżonków
Art. 341 Korzystanie z rzeczy drugiego małżonka
Art. 35 Wspólność majątkowa a podział majątku wspólnego
Art. 36 Zarządzanie majątkiem wspólnym małżonków
Art. 361 Sprzeciw jednego małżonka wobec zarządzania majątkiem wspólnym
Art. 37 Czynności prawne, umowy do których wymagana jest zgoda drugiego małżonka
Art. 38 Skutki dokonania czynności prawnej bez zgody drugiego małżonka
Art. 39 Sąd a zgoda na dokonanie czynności
Art. 40 Pozbawienie małżonka prawa do zarządzania majątkiem wspólnym
Art. 41 Zaciągnięcie zobowiązania przez małżonka bez zgody drugiego małżonka – konsekwencje
Art. 42 Wierzytelności jednego małżonka nie mogą zostać zaspokojone z majątku osobistego drugiego małżonka
Art. 43 Równe udziały obydwojga małżonków
Art. 44 Art. 44 uchylony
Art. 45 Żądanie zwrotu wydatków poniesionych na majątek wspólny
Art. 46 Sprawy nieunormowane

Dodaj komentarz