Prawo Ochrony Środowiska – spis treści

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1 – 80c)

Dział I – Zakres obowiązywania ustawy (art. 1 – 2)
Dział II – Definicje i zasady ogólne (art. 3 – 12)
Dział III – Polityka ekologiczna oraz programy ochrony środowiska (art. 13 – 18)
Dział IV – Informacje o środowisku (art. 25 – 29)
  Rozdział 1 – Uchylono
  Rozdział 2 – Państwowy monitoring środowiska oraz rozpowszechnianie informacji o środowisku (art. 25 – 29)
Dział V – Uchylono
Dział VI – Uchylono
Dział VII – Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji (art. 71 – 76)
Dział VIII – Edukacja ekologiczna, badania z zakresu ochrony środowiska oraz reklama (art. 77 – 80c)

Tytuł II. Ochrona zasobów środowiska (art. 81 – 136d)

Dział I – Przepisy ogólne (art. 81 – 84)
Dział II – Ochrona powietrza (art. 85 – 96)
Dział III – Ochrona wód (art. 97 – 100)
Dział IV – Ochrona powierzchni ziemi (art. 101 – 110a)
Dział V – Ochrona przed hałasem (art. 112 – 120a)
Dział VI – Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (art. 121 – 124)
Dział VII – Ochrona kopalin (art. 125 – 126)
Dział VIII – Ochrona zwierzą oraz roślin (art. 127 – 128)
Dział IX – Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w zwiazku z ochroną środowiska (art. 129 – 136d)
  Rozdział 1 – Przepisy ogólne (art. 129)
  Rozdział 2 – Ograniczenia związane z ochroną zasobów środowiska (art. 130 – 134)
  Rozdział 3 – Obszary ograniczonego użytkowania (art. 135 – 136)
  Rozdział 4 – Strefy przemysłowe (art. 136a – 136d)

Tytuł III. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom (art. 137 – 242)

Dział I – Przepisy ogólne (art. 137 – 140)
Dział II – Instalacje, urządzenia, substancje oraz produkty (art. 141 – 172)
  Rozdział 1 – Instalacje i urządzenia (art. 141 – 157)
  Rozdział 2 – Substancje (art. 158 – 165)
  Rozdział 3 – Produkty (art. 166 – 172)
Dział III – Drogi, linie kolejowe, linie tramwajowe, lotniska oraz porty (art. 173 – 179)
Dział IV – Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (art. 180 – 229)
  Rozdział 1 – Przepisy ogólne (art. 180 – 183a)
  Rozdział 2 – Wydawanie pozwoleń (art. 184 – 192)
  Rozdział 3 – Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia (art. 193 – 200)
  Rozdział 4 – Pozwolenia zintegrowane (art. 201 – 219)
  Rozdział 5 – Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 220 – 229)
  Rozdział 6 – Uchylono
  Rozdział 7 – Uchylono
Dział IVa – Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (art. 236a – 236d)
Dział V – Przeglądy ekologiczne (art. 237 – 242)

Tytuł IV. Poważne awarie (art. 243 – 271b)

Dział I – Przepisy ogólne (art. 243 – 247)
Dział II – Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej (art. 248 – 269)
  Rozdział 1 – Przepisy ogólne (art. 248)
  Rozdział 2 – Obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej (art. 249 – 264)
  Rozdział 3 – Obowiazki organów administracji związane z awarią przemysłową (art. 265 – 269)
Dział III – Współpraca miedzynarodowa (art. 270 – 271b)

Tytuł V. Środki finansowo-prawne (art. 272 – 321)

Dział I – Przepisy ogólne (art. 272 – 283)
Dział II – Opłaty za korzystanie ze środowiska (art. 284 – 297a)
  Rozdział 1 – Wnoszenie opłat (art. 284 – 289)
  Rozdział 2 – Stawki opłat za korzystanie ze środowiska (art. 290 – 291)
  Rozdział 3 – Opłaty podwyższone (art. 292 – 293)
  Rozdział 4 – Przepisy szczególne dotyczące opłat za pobór wody, wprowadzanie ścieków i za składowanie odpadów (art. 294 – 297a)
Dział III – Administaracyjne kary pieniężne (art. 298 – 315)
  Rozdział 1 – Postępowanie w sprawie wymierzenia kary (art. 298 – 308)
  Rozdział 2 – Wysokość kar (art. 309 – 312)
  Rozdział 3 – Przepisy szczególne dotyczące kar za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków oraz emisję hałasu (art. 313 – 315)
Dział IV – Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych (art. 316 – 321)

Tytuł VI. Odpowiedzialność w ochronie środowiska (art. 322 – 375)

Dział I – Odpowiedzialność cywilna (art. 322 – 328)
Dział II – Odpowiedzialność karna (art. 329 – 361)
Dział III – Odpowiedzialność administracyjna (art. 362 – 375)

Tytuł VII. Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska (art. 376 – 411a)

Dział I – Organy administracji do spraw ochrony środowiska (art. 376 – 385)
Dział II – Instytucje ochrony środowiska (art. 386 – 411a)
  Rozdział 1 – Przepisy ogólne (art. 386)
  Rozdział 2 – Państwowa Rada Ochrony Środowiska (art. 387 – 393)
  Rozdział 3 – Uchylono
  Rozdział 4 – Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 400 – 411a)

Tytuł VIII. Programy dostosowawcze (art. 422 – 441)

Dział I – Przepisy ogólne (art. 422 – 425)
Dział II – Ustalenie treści programu dostosowawczego (art. 426 – 436)
Dział III – Komisja negocjacyjna (art. 437 – 438)
Dział IV – Skutki prawne wszczęcia postępowania negocjacyjnego oraz ustalenia programu dostosowawczego (art. 439 – 441)

Tytuł IX. Przepis końcowy (art. 422)

więcej