Postępowanie przed sądami administracyjnymi-spis treści

Dział I. Przepisy wstępne.
   Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-12a).
   Rozdział 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych (art. 13-14a).
   Rozdział 3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 15).
   Rozdział 4. Skład sądu (art. 16-17).
   Rozdział 5. Wyłączenie sędziego (art. 18-24).
Dział II. Strony.
   Rozdział 1. Zdolność sądowa i procesowa (art. 25-31).
   Rozdział 2. Strony i uczestnicy postępowania (art. 32-33).
   Rozdział 3. Pełnomocnicy (art. 34-44).
Dział III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym
   Rozdział 1. Pisma w postępowaniu sądowym (art. 45-49).
   Rozdział 2. Skarga (art. 50-62).
   Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania (art. 63-64).
   Rozdział 4. Doręczenia (art. 65-81).
   Rozdział 5. Terminy (art. 82-84).
   Rozdział 6. Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 85-89).
   Rozdział 7. Posiedzenia sądowe (art. 90-114).
   Rozdział 8. Postępowanie mediacyjne i uproszczone (art. 115-122).
   Rozdział 9. Zawieszenie i podjęcie postępowania (art. 123-131).
   Rozdział 10. Orzeczenia sądowe (art. 132-167).
   Rozdział 11. Prawomocność orzeczeń (art. 168-172).
Dział IV. Środki odwoławcze
   Rozdział 1. Skarga kasacyjna (art. 173-193).
   Rozdział 2. Zażalenie (art. 194-198).
Dział V. Koszty postępowania
   Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania między stronami (art. 199-210).
   Rozdział 2. Koszty sądowe
      Oddział 1. Przepisy ogólne (art.  211-229).
      Oddział 2. Wpis (art. 230-233).
      Oddział 3. Opłata kancelaryjna (art. 234-236).
      Oddział 4. Wydatki (art. 237-238).
   Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych
      Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 239-242).
      Oddział 2. Prawo pomocy (art. 243-263).
Dział VI. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 264-269).
Dział VII. Wznowienie postępowania (art. 270-285).
Dział VIIa. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 285a-285l).
Dział VIII. Wykonywanie orzeczeń sądowych (art. 286-287).
Dział IX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (art. 288-298).
Dział X. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym (art. 299-300).
Dział XI. Przepis końcowy (art. 301).

więcej

Art. 1.

Art. 1.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowew sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz winnych sprawach, do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne).

więcej

Art. 2.

Art. 2.
Do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych powołane są sądy administracyjne.

więcej

Art. 3.Art. 3.
§ 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służyzażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1–3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niżokreślone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

[8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1–4a.]

<8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkachokreślonych w pkt 1 – 4a. >

§ 3. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustawszczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tychprzepisach.

więcej

Art. 4.

Art. 4.
Sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

więcej

Art. 5.

Art. 5.
Sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach:

1) wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji publicznej;

2) wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi;

3) odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z przepisów prawa;

4) wiz wydawanych przez konsulów, z wyjątkiem wiz wydanych cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043).

5) zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydawanych przez konsulów.

więcej

Art. 6.

Art. 6.
Sąd administracyjny powinien udzielać stronom występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych orazpouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań

więcej

Art. 7.

Art. 7.
Sąd administracyjny powinien podejmować czynności zmierzające do szybkiego załatwienia sprawy i dążyć do jej rozstrzygnięcia na pierwszym posiedzeniu.

więcej

Art. 8.

Art. 8.
§ 1. Prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania, jeżeli według ich oceny wymagają tego ochrona praworządności lub praw człowieka i obywatela. W takim przypadku przysługują im prawa strony.

§ 2. Rzecznik Praw Dziecka może wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praw dziecka. W takim przypadku przysługują mu prawa strony.

więcej