Kodeks pracy

Dział drugi. Stosunek pracy

Dział drugi. Stosunek pracy.

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział II Umowa o pracę
  Oddział 1 Zawarcie umowy o pracę
  Oddział 2 Przepisy ogólne o rozwiazaniu umowy o pracę
  Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  Oddział 4 Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  Oddział 5 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  Oddział 6 Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pacodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
  Oddział 6a Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
  Oddział 7 Wygaśnięcie umowy o pracę

Rozdział IIa Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem UniI Europejskiej

Rozdział IIb Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

Rozdział III Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
  Oddział 1 Stosunek pracy na podstawie powołania
  Oddział 2 Stosunek pracy na podstawie wyboru
  Oddział 3 Stosunek pracy na podstawie mianowania
  Oddział 4 Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

dział pierwszy, dział trzeci

Dodaj komentarz