Kodeks spółek handlowych

Art. 201-254 k.s.h. Organy sp. z o.o.

Kodeks spółek handlowych. Tytuł III Spółki kapitałowe.  Dział I. Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią.
Rozdział 3. Organy spółki

Oddział 1. Zarząd
Art. 201 ksh. zarząd
Art. 202 ksh. mandat członka zarządu
Art. 203 ksh. odwołanie członka zarządu
Art. 204 ksh. prawa członka zarządu
Art. 205 ksh. sposób reprezentacji przez zarząd
Art. 206 ksh. obowiązek informowania o spółce
Art. 207 ksh. ograniczenia członków zarządu wobec spółki
Art, 208 ksh. prawa i obowiązki członków zarządu
Art. 209 ksh. sprzecznosć interesów spółki i członka zarządu
Art. 210 ksh. spór członka zarządu ze spółką
Art. 211 ksh. zakaz udziału członka zarządu w spółce konkurencyjnej

Oddział 2. Nadzór
Art. 212 ksh. prawo do kontroli spółki przez wspólnika
Art. 213 ksh. rada nadzorcza, komisja rewizyjna
Art. 214 ksh. ograniczenie udziału w radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej
Art. 215 ksh. rada nadzorcza
Art. 216 ksh. powołanie i odwołanie rady nadzorczej
Art. 217 ksh. powołanie i odwołanie komisji rewizyjnej
Art. 218 ksh. mandaty członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej
Art. 219 ksh. prawa i obowiązki rady nadzorczej
Art, 220 ksh. uprawnienia rady nadzorczej
Art. 221 ksh. prawa i obowiązki komisji rewizyjnej
Art. 222 ksh. uchwały rady nadzorczej i komisji rewizyjnej
Art. 223 ksh. badanie sprawozdań spółki
Art. 224 ksh. biegły rewident
Art. 225 ksh. sprawozdanie biegłego rewidenta
Art. 226 ksh. wynagrodzenie rewidenta, koszty badania spółki

Oddział 3. Zgromadzenie wspólników
Art. 227 ksh. zgromadzenie wspólników
Art. 228 ksh. uchwały wspólników
Art. 229 ksh. uchwała na zakup powyżej 50.000 złotych
Art. 230 ksh. uchwała do rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania
Art. 231 ksh. zwyczajne zgromadzenie wspólników
Art. 232 ksh. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
Art. 233 ksh. uchwała wobec straty
Art. 234 ksh. miejsce zgromadzenia wspólników
Art. 235 ksh. uprawnieni do zwołania zgromadzenia wspólników
Art. 236 ksh. zwołanie zgromadzenia wspólników
Art. 237 ksh. nadzwyczajne zgromadzenie zwołane z upoważnienia sądu
Art. 238 ksh. tryb zwołania zgromadzenia wspólników
Art. 239 ksh. sprawy nieobjęte porządkiem obrad
Art. 240 ksh. uchwały podjęte bez zwołania zgromadzenia wspólników
Art. 241 ksh. ważnosć zgromadzenia wspólników
Art. 242 ksh. przydział głosów na walne zgromadzenie
Art. 243 ksh. udział w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika
Art. 244 ksh. wykluczenie wspólnika odpowiedzialnego wobec spółki
Art. 245 ksh. zasada bezwzględnej większosci głosów
Art. 246 ksh. ilosć głosów przy powzięciu uchwał
Art. 247 ksh. sposób głosowania
Art. 248 ksh. księga protokołów
Art. 249 ksh. zaskarżenie uchwały
Art. 250 ksh. prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały
Art. 251 ksh. termin wniesienia powództwa
Art. 252 ksh. tryb wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważnosci uchwały
Art. 253 ksh. reprezentacja spółki przy powództwie o uchylenie uchwały
Art. 254 ksh. wyrok uchylający uchwałę lub stwierdzający nieważnosć uchwały

Rozdział 4. Zmiana umowy spółki

Dodaj komentarz