Kodeks spółek handlowych

Art. 174-200 ksh. Prawa i obowiązki wspólników.

Kodeks spółek handlowych, Tytuł III Spółki kapitałowe, Dział I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Rozdział 2 Prawa i obowiązki wspólników
Art. 174 ksh. prawa i obowiązki wspólników, udziały uprzywilejowane
Art.175 ksh. zawyżenie wkładów niepieniężnych
Art. 176 ksh. świadczenia niepieniężne wspólnika
Art. 177 ksh. dopłaty wspólników
Art. 178 ksh. wysokość i terminy dopłat
Art. 179 ksh. zwrot dopłat
Art. 180 ksh. zbycie udziału
Art. 181 ksh. zbycie części udziału
Art.182 ksh. warunki zbycia udziału
Art. 183 ksh. podział udziałów między spadkobierców
Art. 1831 ksh. wstąpienie do spółki współmałżonka
Art. 184 ksh. współuprawnieni z udziału
Art. 185 ksh. sprzedaż udziału w drodze egzekucji
Art. 186 ksh. odpowiedzialność zbywcy i nabywcy udziału
Art. 187 ksh. przejscie udziału na inna osobę
Art. 188 ksh. księga udziałów
Art. 189 ksh. zakaz zwrotu wniesionych wkładów w czasie trwania spółki
Art. 190 ksh. brak odsetek od wkładów i udziałów
Art. 191 ksh. podział zysku
Art. 192 ksh. wysokość kwoty do podziału między wspólników
Art. 193 ksh. prawo do dywidendy
Art. 194 ksh. zaliczka na poczet dywidendy
Art. 195 ksh. kwota zaliczki na poczet dywidendy
Art. 196 ksh. dywidenda uprzywilejowana
Art. 197 ksh. dywidenda uprzywilejowana z lat poprzednich
Art. 198 ksh. niesłuszna wypłata
Art. 199 ksh. umorzenie udziałów
Art. 200 ksh. nabycie udziałów własnych przez spółkę

Rozdział 3 Organy spółki

Dodaj komentarz