Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Oddział 2. Ojcostwo

Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo, Dział Ia. Rodzice i dzieci

Art. 62 Pochodzenie dziecka
Art. 63 Zaprzeczenie ojcostwa
Art. 64 Ubezwłasnowolnienie męża matki a jego zaprzeczenie ojcostwa
Art. 65 Choroba psychiczna a zaprzeczenie ojcostwa
Art. 66 Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa
Art. 67 Zaprzeczenie ojcostwa
Art. 68 Dopuszczalność zaprzeczenia ojcostwa
Art. 69 Zaprzeczenie ojcostwa wytoczone przez matkę
Art. 70 Zaprzeczenie ojcostwa przez dziecko
Art. 71 Zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka
Art. 72 Ustalenie ojcostwa
Art. 73 Uznanie ojcostwa
Art. 74 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Art. 75 Uznanie dziecka poczętego
Art. 76 Uznanie ojcostwa zmarłego dziecka
Art. 77 Osoby uprawnione do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Art. 78 Powództwo o bezskuteczność uznania ojcostwa
Art. 79 Zastosowanie przepisów o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa
Art. 80 Unieważnienie uznania dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletności
Art. 81 Żądanie unieważnienia ojcostwa przez dziecko
Art. 82 Powództwo o unieważnienie uznania ojcostwa
Art. 83 Unieważnienie uznania ojcostwa po śmierci dziecka
Art. 84 Sądowne ustalenie ojcostwa
Art. 85 Domniemanie ojcostwa
Art. 86 Prokuratura a powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Dodaj komentarz