Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Rozdział 2. Stosunki między rodzicami a dziećmi

Tytuł II. Pokrewieństwo, Dział I. Rodzice i dzieci

Rozdział 2. Stosunki między rodzicami a dziećmi

Oddział 1 Przepisy ogólne

Art. 87 Stosunki między rodzicami a dziećmi
Art. 88 Nazwisko dziecka
Art. 89 Nazwisko dziecka po ustaleniu ojcostwa
Art. 90 Nazwisko dziecka po kolejnym małżeństwie matki
Art. 91 Dochody dziecka a pomoc rodzicom

Oddział 2 Władza rodzicielska

Art. 92 Władza rodzicielska
Art. 93 Władza rodzicielska a ustalenie ojcostwa
Art. 94 Przyczyny posiadania władzy rodzicielskiej tylko przez jednego rodzica
Art. 95 Zakres władzy rodzicielskiej
Art. 96 Obowiązki rodziców
Art. 97 Władza rodzicielska należy do obojga rodziców
Art. 98 Rodzic jako przedstawiciel, reprezentant dziecka
Art. 99 Kurator jako przedstawiciel ustawowy dziecka
Art. 100 Sąd opiekuńczy ma pomagać rodzicom
Art. 101 Obowiązek rodziców nad majątkiem dziecka
Art. 102 Zarząd nad majątkiem dziecka może sprawować kurator
Art. 103 Dochód z majątku dziecka
Art. 104 Przedstawienie inwentarza majątku dziecka przed sądem
Art. 105 Zwrot majątku dziecka
Art. 106 Zmiana władzy rodzicielskiej
Art. 107 Ograniczenie władzy rodzicielskiej
Art. 108 Opieka nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie
Art. 109 Zarządzenia sądu dla dobra dziecka
Art. 110 Zawieszenie władzy rodzicielskiej
Art. 111 Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Art. 112 Rozwód i unieważnienie małżeństwa a zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

Oddział 2a. Piecza zastępcza

Art. 1121 Bieżąca reprezentacja małoletniego
Art. 1122 Dobór placówek i ośrodków opiekuńczych
Art. 1123 Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
Art. 1124 Czas pobytu dziecka w pieczy zastępczej
Art. 1125 Powierzenie sprawowania pieczy zastępczej
Art. 1126 Piecza zastępcza nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności
Art. 1127 Instytucjonalna piecza zastępcza
Art. 1128 Zasada nierozdzielania rodzeństw

Oddział 3. Kontakty z dzieckiem

Art. 113 Obowiązek kontaktu z dzieckiem
Art. 1131 Porozumienie o kontaktach z dzieckiem
Art. 1132 Zakaz lub ograniczenie kontaktów z dzieckiem
Art. 1133 Zakaz kontaktów z dzieckiem
Art. 1134 Zobowiązanie rodziców dziecka do terapii
Art. 1135 Zmiana rozstrzygnięć w sprawie kontaktów z dzieckiem
Art. 1136 Zastosowanie przepisów oddziału

Dodaj komentarz