Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Art. 119 krio. Przysposobienie a zgoda rodziców biologicznych

Art. 119

§ 1. Do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

§ 2. Sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka.

poprzedni Art. 118, następny Art. 1191, Dział II: Przysposobienie

Dodaj komentarz