ustawa o policji

Art. 6a.

1. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji, a na obszarze m.st. Warszawy
– komendant rejonowy Policji.

2. W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 1, organami wyższego stopnia są:

1) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant wojewódzki Policji,

1a) w stosunku do komendanta rejonowego Policji – Komendant Stołeczny Policji,

2) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.

Dodaj komentarz