Zakres działania zawodowego kuratora sądowego

Art. 173. 

§ 1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji oraz kieruje pracą sądowych kuratorów społecznych i innych osób wykonujących dozór samodzielnie lub z upoważnienia stowarzyszeń, organizacji i instytucji.

§ 2. Do zakresu działania sądowego kuratora zawodowego należy w szczególności:

  1)  kontrolowanie zachowania skazanego w okresie próby,

  2)  składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu,

  3)  składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru,

  4)  składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę wykonania kary lub o odwołanie odroczenia lub przerwy wykonania kary,

  5)  składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia,

  6)  składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej,

  7)  składanie wniosków o wszczęcie postępowań dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności,

  8 ) udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej,

  9)  branie udziału w posiedzeniach sądu w przedmiocie wykonywania środków karnych związanych z poddaniem sprawcy próbie, jeżeli sprawca oddany był pod dozór lub w sprawach wszczętych na wniosek kuratora,

  10) podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego.

więcej