Prawo bankowe

Spis treści.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. (art. 1-11)
Rozdział 2. Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków. (art. 12-48)
Rozdział 2a. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 48a-48o)
Rozdział 3. Rachunki bankowe. (art. 49-62)
Rozdział 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków. (art. 63-68)
Rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań. (art. 69-79c)
Rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy. (art. 80-88)
Rozdział 7. Emisja bankowych papierów wartościowych. (art. 89-92)
Rozdział 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków. (art. 92a-112b)
Rozdział 9. Zrzeszanie, łączenie się i podział banków. (art. 113-125)
Rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków. (art. 126-130)
Rozdział 11. Nadzór bankowy. (art. 131-141)
Rozdział 11a. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych. (art. 141a-141e)
Rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany. (art. 141f-141l)
Rozdział 12. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku. (art. 142-169)
Rozdział 13. Odpowiedzialność cywilna i karna. (art. 170-171)
Rozdział 14. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe. (art. 172-194)

Dodaj komentarz