Prawo bankowe

Dz.U. 1997 Nr 140, poz. 939. Prawo bankowe.

Sprawdź zmiany ustawy Prawo bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1
Opracowane na podstawie Dzienników Ustaw:
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i poz. 1387, Nr 241, poz. 2074,
z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260, Nr 229, poz. 2276,
z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808,
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398, Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401, Nr 245, poz. 1775,
z 2007 r. Nr 42, poz. 272, Nr 112, poz. 769,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315, Nr 231, poz. 1546,
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540,
z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530. Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1724. 

 

Jedna myśl na temat “Dz.U. 1997 Nr 140, poz. 939. Prawo bankowe.

 1. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
  Europejskich:
  1) dyrektywy 97/5/WE z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych przelewów bankowych
  (Dz. Urz. WE L 43 z 14.02.1997),
  2) dyrektywy 98/26/EWG z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności
  i rozrachunku papierów wartościowych (Dz. Urz. WE L 166 z 11.06.1998),
  3) dyrektywy 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie
  podpisów elektronicznych (Dz. Urz. WE L 13 z 19.01.2000),
  4) dyrektywy 2000/12/WE z dnia 10 marca 2000 r. odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia
  działalności przez instytucje kredytowe (Dz. Urz. WE L 126 z 26.05.2000),
  5) dyrektywy 2000/28/WE z dnia 18 września 2000 r. zmieniającej dyrektywę 2000/12/WE odnoszącą
  się do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje kredytowe
  (Dz. Urz. WE L 275 z 27.10.2000),
  6) dyrektywy 2000/46/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności
  przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością
  (Dz. Urz. WE L 275 z 27.10.2000),
  7) dyrektywy 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji
  kredytowych (Dz. Urz. WE L 125 z 05.05.2001).
  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z
  dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
  tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Dodaj komentarz