ochrona konkurencji i konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – spis treści.

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-5).

Dział II. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję
Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję (art. 6-8).
Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej (art. 9).
Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (art. 10-12).

Dział III. Koncentracje przedsiębiorców
Rozdział 1. Kontrola koncentracji (art. 13-17).
Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji (art. 18-23).

Dział IV. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów (art. 24-25).
Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 26-28).

Dział V. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów
Rozdział 1. Prezes Urzędu (art. 29-36).
Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie (art. 37-46).

Dział VI. Postępowanie przed Prezesem Urzędu
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 47-85).
Rozdział 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (art. 86-93).
Rozdział 3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji (art. 94-99).
Rozdział 4. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 100-105).
Rozdział 5. Kontrola w toku postępowania przed Prezesem Urzędu (art. 105a-105l).

Dział VII. Kary pieniężne (art. 106-113).

Dział VIII. Przepis karny (art. 114).

Dział IX. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe (art. 115-138).

Dodaj komentarz