Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Oddział 2. Władza rodzicielska

Tytuł II. Pokrewieństwo, Dział I. Rodzice i dzieci, Rozdział 2. Stosunki między rodzicami a dziećmi

Oddział 2. Władza rodzicielska

Art. 92 Władza rodzicielska
Art. 93 Władza rodzicielska a ustalenie ojcostwa
Art. 94 Przyczyny posiadania władzy rodzicielskiej tylko przez jednego rodzica
Art. 95 Zakres władzy rodzicielskiej
Art. 96 Obowiązki rodziców
Art. 97 Władza rodzicielska należy do obojga rodziców
Art. 98 Rodzic jako przedstawiciel, reprezentant dziecka
Art. 99 Kurator jako przedstawiciel ustawowy dziecka
Art. 100 Sąd opiekuńczy ma pomagać rodzicom
Art. 101 Obowiązek rodziców nad majątkiem dziecka
Art. 102 Zarząd nad majątkiem dziecka może sprawować kurator
Art. 103 Dochód z majątku dziecka
Art. 104 Przedstawienie inwentarza majątku dziecka przed sądem
Art. 105 Zwrot majątku dziecka
Art. 106 Zmiana władzy rodzicielskiej
Art. 107 Ograniczenie władzy rodzicielskiej
Art. 108 Opieka nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie
Art. 109 Zarządzenia sądu dla dobra dziecka
Art. 110 Zawieszenie władzy rodzicielskiej
Art. 111 Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Art. 112 Rozwód i unieważnienie małżeństwa a zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

Dodaj komentarz