Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Oddział 2a. Piecza zastępcza

Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo, Dział Ia. Rodzice i dzieci

Art. 1121 Bieżąca reprezentacja małoletniego
Art. 1122 Dobór placówek i ośrodków opiekuńczych
Art. 1123 Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
Art. 1124 Czas pobytu dziecka w pieczy zastępczej
Art. 1125 Powierzenie sprawowania pieczy zastępczej
Art. 1126 Piecza zastępcza nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności
Art. 1127 Instytucjonalna piecza zastępcza
Art. 1128 Zasada nierozdzielania rodzeństw

Dodaj komentarz