Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Art. 121 krio. Konsekwencje prawne przysposobienia

Art. 121

§ 1. Przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.

§ 2. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.

§ 3. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego.

§ 4. Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

poprzedni Art. 1201, następny Art. 1211, Dział II: Przysposobienie

Dodaj komentarz