kodeks postępowania administracyjnego

Art. 114 kpa. Możliwość zawarcia ugody

Art. 114.

W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę – jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa.

Dodaj komentarz